Διανομή τροφίμων προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  08-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαναγιώτου Άννα-Ψυχολόγος
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Τετάρτη 8 Μαΐου  2019, ολοκληρώθηκε με επιτυχία   η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του προγράμματος  ΚΕΑ –ΤΕΒΑ. Η διανομή έγινε στα γραφεία μας, στη Δ/νση Κοινωνικής  Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στην Αταλάντη  και στο Δημοτικό κτίριο Μαλεσίνας.

Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Αταλάντη, 7-5-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
                                                                                                               Aριθ. Πρωτ.: 5461
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. ∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: ∆ηµητρίου Κων/νος Τηλ.: 22330-22374
Fax: 22330-22606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Προκήρυξη αδειών υπαίθριου εμπορίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη,    06-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.:  5356
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου 352 00 Αταλάντη
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  Βραχυχρόνιας

Διάρκειας έως 4μήνες για το έτος  2019

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων 2019 (Α' Τρίμηνο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αταλάντη 8/5/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 5495
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 10/85/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-3-2019 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Σελίδες