Διακήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                              
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                    
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη, 21 Αυγούστου 2018
Αρ. Πρωτ. 15

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου)

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για παραλίες ΑΜΕΑ - Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 17/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη    30/8/2018
                                                                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9965 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 17/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Έναρξη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα Δημόσια ΙΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Με την έναρξη του νέου έτους κατάρτισης 2018-2019 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενδυναμώνει το θεσμό της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν την ειδικότητα η οποία τους ενδιαφέρει, από το πλήθος των ειδικοτήτων που προσφέρονται και λειτουργούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ενημερωτική Δράση για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΑΤΑΛΑΝΤΗ 23/08/2018 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                   

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                                               
ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22/8/2018 η Ενημερωτική Δράση για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στον Δήμο Λοκρών, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή 3/8/2018 και αφορούσε την ενημέρωση των δημοτών-πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την λειτουργία του Προγράμματος.

Εύφλεκτα υλικά σε χώρο εναπόθεσης απορριμάτων στο Θεολόγο

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 21/8/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα παρατηρήθηκε μια πολύ επικίνδυνη πρακτική στην περιοχή του Θεολόγου Μαλεσίνας .

Συγκεκριμένα βρέθηκαν επανειλημμένα στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή Αηλιάς κουβάδες με στάχτη , αναμμένα κάρβουνα κι άλλα υποπροϊόντα καύσης προφανώς από χρήση ψησταριάς .

Σελίδες