Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2018

                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           
Ημερομηνία:  12-12-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 16271
ΑΔΑΜ: 17PROC002403346
ΑΔΑ: 6ΓΣΖΩΛΤ-ΕΩΡ
                                                                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2018, Προϋπολογισμού 29.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη:12-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ: 16237
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002400937
ΑΔΑ: ΩΘΘΜΩΛΤ-ΙΨ0

                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.300,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη  27-11-201
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 15645
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λοκρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ»

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 για Δήμο Λοκρών - Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη: 29/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.  15719
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αταλάντη 27-11-2017        

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                      .                                                                        Αριθ.Πρωτ. 15645
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002309199
ΑΔΑ: ΨΡ11ΩΛΤ-Ρ94         

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ           

           Ο Δήμος Λοκρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ»
Α.Μ. :
2/2017  και CPV 50800000 -3 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Μεταλλικής Δεξαμενής νερού για Δ.Κ Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              ΑΤΑΛΑΝΤΗ  13-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 15034
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δ.Κ Αταλάντης"

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                              Αταλάντη 13-10-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.   13614
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου Λάρυμνας

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                             
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                     
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 04/2017 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.

Στην Αταλάντη σήμερα την 14 Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 14/08-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                              
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                     
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 04/2017 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.

Στην Αταλάντη σήμερα την 14 Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 14/08-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το έτος 2017 - Επαναληπτικός Διαγωνισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                                           ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 28-06-2017
                                                                                                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7933

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Σελίδες