Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2017 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ημερομηνία:  12/12/2016                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 15797                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                                             

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ

 

Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 18 – 11 – 2016
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ. : 14402

                                                                                                              ΑΔΑΜ: 16PROC005414173

 

Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905 (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)

Προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 61 / 2016

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                              
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                    
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 04/2016 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.

Έναρξη προγράμματος Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
                                                            Λαμία  28-07-2016
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 5267/131508
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΑΠΗ Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αταλάντη 12/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                Αρίθμ.Πρωτ: 196
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη , προκηρύσσει φανερή μειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου , για την στέγαση του ΚΑΠΗ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών η οποία θα διεξαχθεί με τους κατωτέρω όρους και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος :

Προκήρυξη Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αταλάντη,    27-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 7265
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
​Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                        
                  352 00 Αταλάντη                                                                        

Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                                        
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

για το έτος 2016

Προκήρυξη δύο θέσεων στο Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                   Αταλάντη 17-6-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 45
Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200       - Αταλάντη
Τηλ. -FAX
: 22330 22015                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης I.Δ. Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με :

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αταλάντη 2 – 6- 2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 5951
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                             ΑΔΑ: 
Ω9ΙΙΩΛΤ-9ΛΤ
                                                                                                                                     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υποχρεωτική (Ν.489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
σύμφωνα με τις καλύψεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 25.700,00 € συμπεριλαμβανομένων
όλων των επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους.

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στέγαση των ΚΑΠΗ Αταλάντης, Μαλεσίνας, Λιβανατών και Εξάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη 14/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αρίθμ.Πρωτ: 125
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπάντικων έτους 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                                                        Αταλάντη    10 / 2  / 2016                     ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αρ. Πρωτ. : 1484
                                                          

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.∆.∆.  (ΟΜΑ∆Α ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:194.078,03 €

Φ.Π.Α.: 44.637,95 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:238.715,98 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Σελίδες