Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Έναρξη προγράμματος Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
                                                            Λαμία  28-07-2016
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 5267/131508
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΑΠΗ Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αταλάντη 12/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                Αρίθμ.Πρωτ: 196
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη , προκηρύσσει φανερή μειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου , για την στέγαση του ΚΑΠΗ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών η οποία θα διεξαχθεί με τους κατωτέρω όρους και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος :

Προκήρυξη Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αταλάντη,    27-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 7265
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
​Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                        
                  352 00 Αταλάντη                                                                        

Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                                        
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

για το έτος 2016

Προκήρυξη δύο θέσεων στο Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                   Αταλάντη 17-6-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 45
Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200       - Αταλάντη
Τηλ. -FAX
: 22330 22015                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης I.Δ. Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με :

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αταλάντη 2 – 6- 2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 5951
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                             ΑΔΑ: 
Ω9ΙΙΩΛΤ-9ΛΤ
                                                                                                                                     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υποχρεωτική (Ν.489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
σύμφωνα με τις καλύψεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 25.700,00 € συμπεριλαμβανομένων
όλων των επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους.

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στέγαση των ΚΑΠΗ Αταλάντης, Μαλεσίνας, Λιβανατών και Εξάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη 14/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αρίθμ.Πρωτ: 125
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπάντικων έτους 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                                                        Αταλάντη    10 / 2  / 2016                     ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αρ. Πρωτ. : 1484
                                                          

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.∆.∆.  (ΟΜΑ∆Α ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:194.078,03 €

Φ.Π.Α.: 44.637,95 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:238.715,98 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη 23/
2/2016                             

                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 1959

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια μίας φορητής μονάδας απονιτροποίησης-αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες της Τ.Κ Κυρτώνης

Παρατίθενται ως συνημμένα αρχεία :

  1. Τεχνική Έκθεση,
  2. Προϋπολογισμός Μελέτης,
  3. Προϋπολογισμός Προσφοράς,
  4. Τεχνικές Προδιαγραφές,
  5. Διακήρυξη Διαγωνισμού
  6. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμου

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ Μαλεσίνας - Μαρτίνου - Τραγάνας - Εξάρχου - Λιβανατών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Αταλάντη  3/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 483
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μίσθωση των  κυλικείων  των ΚΑΠΗ  Μαλεσίνας, Μαρτίνου,Τραγάνας,Εξάρχου,Λιβανατών,  του Δήμου Λοκρών.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Λοκρών, ύστερα από τις υπ’ αριθ.  5/61/2015,5/62/2015,5/63/2015,5/64/2015,και 5/65/2015  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ   Μαλεσίνας,Μαρτίνου,Τραγάνας,Εξάρχου και Λιβανατών του Δήμου Λοκρών   ήτοι:

Σελίδες