Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών"

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθμ. πρωτ: 2902 / 23-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διακήρυξη Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων σε Αρκίτσα και Μαρτίνο

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα σε μορφή .doc που αφορουν στη διακήρυξη δημοπρασιών για την εμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

1.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στη θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ της Τ. Κ. Μαρτίνου
2.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε1 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
3.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε2 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
4.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε3 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
5.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε4 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας

Εργαστηριακές Αναλύσεις πόσιμου ύδατος - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Μελέτη/Τεχνική Έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                      Αταλάντη 28/02/2018
                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1975

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημαρχείου                                                                           
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200                                                                                                       ΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 22330 223374                                                                                                    ......................................
ΦΑΞ: 22330 22606                                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή εργασίας με τίτλο: «Εργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου ύδατος»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2018

                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           
Ημερομηνία:  12-12-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 16271
ΑΔΑΜ: 17PROC002403346
ΑΔΑ: 6ΓΣΖΩΛΤ-ΕΩΡ
                                                                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2018, Προϋπολογισμού 29.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη:12-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ: 16237
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002400937
ΑΔΑ: ΩΘΘΜΩΛΤ-ΙΨ0

                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.300,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη  27-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 15645
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λοκρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ»

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 για Δήμο Λοκρών - Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη: 29/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.  15719
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αταλάντη 27-11-2017        

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                      .                                                                        Αριθ.Πρωτ. 15645
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002309199
ΑΔΑ: ΨΡ11ΩΛΤ-Ρ94         

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ           

           Ο Δήμος Λοκρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ»
Α.Μ. :
2/2017  και CPV 50800000 -3 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Μεταλλικής Δεξαμενής νερού για Δ.Κ Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              ΑΤΑΛΑΝΤΗ  13-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 15034
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δ.Κ Αταλάντης"

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                              Αταλάντη 13-10-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.   13614
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σελίδες