Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στέγαση των ΚΑΠΗ Αταλάντης, Μαλεσίνας, Λιβανατών και Εξάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη 14/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αρίθμ.Πρωτ: 125
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπάντικων έτους 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                                                        Αταλάντη    10 / 2  / 2016                     ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αρ. Πρωτ. : 1484
                                                          

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.∆.∆.  (ΟΜΑ∆Α ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:194.078,03 €

Φ.Π.Α.: 44.637,95 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:238.715,98 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη 23/
2/2016                             

                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 1959

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια μίας φορητής μονάδας απονιτροποίησης-αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες της Τ.Κ Κυρτώνης

Παρατίθενται ως συνημμένα αρχεία :

  1. Τεχνική Έκθεση,
  2. Προϋπολογισμός Μελέτης,
  3. Προϋπολογισμός Προσφοράς,
  4. Τεχνικές Προδιαγραφές,
  5. Διακήρυξη Διαγωνισμού
  6. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμου

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ Μαλεσίνας - Μαρτίνου - Τραγάνας - Εξάρχου - Λιβανατών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Αταλάντη  3/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 483
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μίσθωση των  κυλικείων  των ΚΑΠΗ  Μαλεσίνας, Μαρτίνου,Τραγάνας,Εξάρχου,Λιβανατών,  του Δήμου Λοκρών.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Λοκρών, ύστερα από τις υπ’ αριθ.  5/61/2015,5/62/2015,5/63/2015,5/64/2015,και 5/65/2015  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ   Μαλεσίνας,Μαρτίνου,Τραγάνας,Εξάρχου και Λιβανατών του Δήμου Λοκρών   ήτοι:

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ    
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 03/2015 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.

Στην Αταλάντη σήμερα την 9 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 16/06-10-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Δημιουργία Λαογραφικού/Αγροτικού/Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών"- Ορθή Επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

                                                                                                                        ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό
συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α και 15% από Εθνική Δαπάνη.
(ΣΑΕ 082/8 - 2010ΣΕ08280000)

Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΤΑΛΑΝΤΗ   29/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 14972
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται παρακάτ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση λυόμενου κτιρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη  18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 14286

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση ξύλινου λυόμενου κτιρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Δημοπρασία για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε3 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ. Αρκίτσας

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη   18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 14288

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ε3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  ΑΡΚΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Σελίδες