Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε2 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ Αρκίτσας

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη   18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 14287

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ε2 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  ΑΡΚΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης

ΑΤΑΛΑΝΤΗ  28-08-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  12798

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.

 

Προϋπολογισμός:  50.000 ΕΥΡΩ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Προκήρυξη Πρόσληψης Καθαρίστριας με Σύμβαση Έργου για το Γενικό Λύκειο Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αταλάντη, 05/08/2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 5
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                           
                                                       
ΤΚ:   35200 –Αταλάντη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άγγελος Βίγγος                                                    
ΤΗΛ.: 2233022374 - 81015

                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01-09-2015 ΕΩΣ 30-6-2016  ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

Προκήρυξη Πρόσληψης Καθαρίστριας με Σύμβαση Έργου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αταλάντη, 05/08/2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 4 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                           
                                                       
ΤΚ:   35200 –Αταλάντη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άγγελος Βίγγος                                                    
ΤΗΛ.: 2233022374 - 81015

                                                                               

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01-09-2015 ΕΩΣ 30-6-2016  ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

Προκήρυξη διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αταλάντη,    29-06-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 9333
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                        
352 00 Αταλάντη                                                                       
Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                                        
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2015

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων στις τοποθεσίες Μικρή Σουβάλα - Μεγάλη Σουβάλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αταλάντη 16/06/2015                    
ΝΟΜΟΣ: 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ. 9077                 
ΔΗΜΟΣ:  ΛΟΚΡΩΝ                                                             
Ταχ. Διεύθυνση:  Πλατεία Δημαρχείου
Πληροφορίες: Ανέστη Βασιλική
Τηλέφωνο:22333-50312
Fax:22330-22066

                                                                                

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΜΙΚΡΗ ΣΟΥΒΑΛΑ> Δ. Κ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Διαγωνισμός για την προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμάτων

ΑΔΑ: ΩΒΟΨΩΛΤ-ΒΣΑ                                                                                         Αταλάντη : 22-05-2015
                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 7438

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ: Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                            Προϋπολογισμός: 1.266.900,00 Ευρώ

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια δύο ρυμουλκών και τεσσάρων containers, ενός λειοτεμαχιστή και δύο ραμπών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 02 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ..
Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.

Στη συνέχεια ακολουθούν ως συνημμένα αρχεία σε μορφή .pdf η περίληψη του Διαγωνισμού καθώς και η Προκήρυξη με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού για ΧΥΤΑ Θήβας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ημερομηνία:  15/05/2015
Αριθμ. Πρωτ.:  7035

Περίληψη διακήρυξης για πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο « ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.799,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ 23-03-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3620                                                                                      

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τα άρθρα 28 & 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

2) Το Ν.3463/2006.

3) Το Ν. 2286/1995.

4) Την 3/18/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές

Σελίδες