Προσλήψεις

Ανακοίνωση πρόσληψης Υδρονομέων 'Αρδευσης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αταλάντη 20-3-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 2914
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Δίμηνη Σύμβαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                              Αταλάντη, 20-3-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Aριθ. Πρωτ.: 2915

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία
Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338
Fax: 22330-22606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με ωρομίσθια αποζημίωση

lokros-sumvoulio

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη  12-7-2016
ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ. 185
Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                              ΑΔΑ: 6Ζ2ΦΟΚΣΒ-ΡΙΕ
Ν.Π.Δ.Δ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ                                                                                                                               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με ωρομίσθια αποζημίωση

 
 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αταλάντη, 10-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 6432
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίμηνης (3) διάρκειας
2.-Την αριθ. 5/76Α/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:72ΛΥΩΛΤ- 0Χ3) με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγη-
ση αυτής , οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες.
3.- Την αριθ. 3867/95977/6-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΩΠ2ΟΠ10-1ΒΜ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

Ανακοίνωση πρόσληψης Ναυαγοσωστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Αταλάντη, 24-5-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 5415
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ με διάρκεια απασχόλησης τριών (3) μηνών.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών και ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αταλάντη, 10-5-2016
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                          Aριθ.πρωτ: 4691

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία
Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338
Fax: 22330-22606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

Πρόσληψη Προσωπικού με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη  6-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αρ. πρωτ. 158 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών

 

 Το ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ύστερα από την υπ’ αριθ. 8/39/2015  απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας

ellhnikh-dhmokratia

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                          
Αταλάντη 15-6-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 41

Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200 - Αταλάντη
Τηλ. - FAX: 22330 22015      

Για την Πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Οκτάμηνης απασχόλησης βάσει αντιτίμου

Ο Πρόεδρος του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

"Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009

2.Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

3. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου (τρίμηνο), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη, 11-6-2015 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 8740
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τρίμηνο)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/88Α/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:72ΛΥΩΛΤ-0Χ3) και την αριθ. 3939/94100/10-6-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας, για την  κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας, στις δασικές εκτάσεις του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3584/2007, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων   (14) ατόμων και συγκεκριμένα:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Υδρονομείς Άρδευσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Αταλάντη 11-6-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 8713
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/85/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 69Ρ1ΩΛΤ-ΜΛΑ) και την αριθ. 3934/94089/10-6-2015  εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού πέντε   (5) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – προς εξασφάλιση της διεταταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών έργων – για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπ

Σελίδες