Προσλήψεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αταλάντη, 10-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 6432
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίμηνης (3) διάρκειας
2.-Την αριθ. 5/76Α/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:72ΛΥΩΛΤ- 0Χ3) με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγη-
ση αυτής , οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες.
3.- Την αριθ. 3867/95977/6-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΩΠ2ΟΠ10-1ΒΜ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

Ανακοίνωση πρόσληψης Ναυαγοσωστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Αταλάντη, 24-5-2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 5415
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ με διάρκεια απασχόλησης τριών (3) μηνών.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών και ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αταλάντη, 10-5-2016
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                          Aριθ.πρωτ: 4691

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία
Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338
Fax: 22330-22606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

Πρόσληψη Προσωπικού με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη  6-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αρ. πρωτ. 158 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών

 

 Το ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ύστερα από την υπ’ αριθ. 8/39/2015  απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με ανάθεση ανεξάρτητων υπηρεσιών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας

ellhnikh-dhmokratia

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                          
Αταλάντη 15-6-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 41

Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200 - Αταλάντη
Τηλ. - FAX: 22330 22015      

Για την Πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Οκτάμηνης απασχόλησης βάσει αντιτίμου

Ο Πρόεδρος του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

"Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009

2.Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

3. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου (τρίμηνο), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη, 11-6-2015 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 8740
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τρίμηνο)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/88Α/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:72ΛΥΩΛΤ-0Χ3) και την αριθ. 3939/94100/10-6-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας, για την  κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας, στις δασικές εκτάσεις του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3584/2007, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων   (14) ατόμων και συγκεκριμένα:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Υδρονομείς Άρδευσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Αταλάντη 11-6-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 8713
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/85/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 69Ρ1ΩΛΤ-ΜΛΑ) και την αριθ. 3934/94089/10-6-2015  εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού πέντε   (5) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – προς εξασφάλιση της διεταταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών έργων – για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Αταλάντη,  11-6-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.:  8768
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
                                                                                    
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

     Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ  με διάρκεια απασχόλησης τριών  (3) μηνών.

    Και έχοντας υπόψη:

Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη, 10-6-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 8640
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία
Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338
Fax: 22330-22606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Σύμβαση Εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»

Αταλάντη, 20-4-2015
Αρ. πρωτ.: 145

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος,

για την  Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
  του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Το «Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»

 

Έχοντας υπόψη:

Σελίδες