Προσλήψεις

Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Αταλάντη 21-4-2015
Αριθμ.  Πρωτ. : 150

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 

Το «Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»

Ανακοινώνει

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Αταλάντη, 26-3-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ: 3839
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

Ο Δήμος Λοκρών  ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/9Α/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δώδεκα (12 ) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων και συγκεκριμένα για τον μήνα Απρίλη, ήτοι:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη 26-3-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 3840
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνο)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 12/48Β/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 1961/45995/23-3-2015  (ΑΔΑ: Ω79ΩΟΡ10-ΖΓΤ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, συνολικού αριθμού δώδεκα  (12) ατόμων και συγκεκριμένα:

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη για την κάλυψη υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Αταλάντη  10-3-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ:  2987
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει ότι:

 

Προκειμένου να συνάψει σύμβαση  παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη για την κάλυψη υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για ένα έτος, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας – υγεία των εργαζομένων – επανερχόμαστε εκ νέου (αριθ. 15834/1-9-2014 πρώτη  Γνωστοποίηση-πρόσκληση λόγω ασυμφόρου προσφορών) και  παρακαλούνται όσοι Ιατροί  επιθυμούν και κατέχουν τις προβλεπόμενες ειδικότητες και προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι την Δευτέρα 16-3-2015  στην Υπηρεσία του Δήμου μας και συγκεκριμένα στο Γραφείο του Αναπληρωτή  Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Αγγελή  τηλ. 22330-81021.

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

Αταλάντη, 10-03-2015 
Αριθμ. Πρωτ.:  70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 

Το «Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πλήρωση μίας θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                                                                                                     Aταλάντη, 24-2-2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                 Αριθ.πρωτ: 2219

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Ο Δήμαρχος  Λοκρών

    Έχοντας υπόψη:     

 1.-Τις  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 για την κάλυψη θέσης

  Γενικού γραμματέα καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν  σχετική   αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους:

Πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Aταλάντη, 26-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                        Αριθ.πρωτ: 20924
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ             

                     Ο Δήμαρχος  Λοκρών

             Έχοντας υπόψη:     

 1.-Τις  διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

 2.-Τον ΟΕΥ του Δήμου Λοκρών

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Αταλάντη 5-7-2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 11783
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-7-2013
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας στο Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Αταλάντη 20-6-13
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 10633
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνο)

 

Σελίδες