Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018»

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη:12-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ: 16237
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002400937
ΑΔΑ: ΩΘΘΜΩΛΤ-ΙΨ0

                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.300,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .Η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους της υπηρεσίας και οι σχετικοί κωδικοί προϋπολογισμού του δήμου είναι οι ακόλουθοι: (ΚΑ 20.6063.0002, 25.6063.0002, 30.6063.0002 , 10.6623.0001 10.6623.0001 10.6623.0002 10.6623.0003, 10.6623.0004
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Ιανουαρίου  2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών 11,30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ανοικτού διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) ορίζεται σε 1.383,05 € και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Λοκρών.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5€ προσκομίζοντας στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 22330 22374 ,Φαξ : 22330 22606 αρμόδιος κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ)

 

                                                                                  ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ