Κυριακή 24 Οκτωβρίου
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2021
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΥ5ΩΛΤ-50Ψ Αρ. Πρωτ.: 10/123/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως οικιστών Αγίας Αικατερίνης Αρκίτσης
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΤ2ΩΛΤ-Β1Θ Αρ. Πρωτ.: 10/122/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΨΟΩΛΤ-ΗΟΔ Αρ. Πρωτ.: 10/121/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2021
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω82ΤΩΛΤ-ΨΤΒ Αρ. Πρωτ.: 10/119/2021ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προσαρμογή τελών ύδρευσης στον ενιαίο κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ44ΩΛΤ-ΦΕ6 Αρ. Πρωτ.: 10/118/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, κ.λπ.) στους οικισμούς του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΔ0ΩΛΤ-ΙΕΑ Αρ. Πρωτ.: 10/117/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Χ64ΩΛΤ-7ΥΕ Αρ. Πρωτ.: 9/101/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 649ΧΩΛΤ-5ΙΩ Αρ. Πρωτ.: 9/102/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπροσαρμογή των συντελεστών του Δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων εστεγασμένων και μη επιφανειών άρθ. 10 του Ν. 1080/80 κατά κοινότητα, για το έτος 2022 Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ1ΕΩΛΤ-Φ0Β Αρ. Πρωτ.: 9/103/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τέλους αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΡΟΩΛΤ-ΛΔΒ Αρ. Πρωτ.: 9/104/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΖ8ΩΛΤ-ΗΝ2 Αρ. Πρωτ.: 9/107/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΜΧΩΛΤ-40Γ Αρ. Πρωτ.: 9/105/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Aποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ69ΤΩΛΤ-Π2Ω Αρ. Πρωτ.: 9/106/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ7ΟΩΛΤ-1ΜΝ Αρ. Πρωτ.: 9/108/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 24/09/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΔ0ΩΛΤ-ΚΦΦ Αρ. Πρωτ.: 9/109/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 235
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO