Τετάρτη 26 Ιανουαρίου
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΧΘΩΛΤ-Η2Χ Αρ. Πρωτ.: 16/168/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής άρθρου 22 & 35 αριθμ. 20 ΓΚΛ ΦΕΚ 1929Β/30-5-2018
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΨΧΡΩΛΤ-1ΥΛ Αρ. Πρωτ.: 16/169/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 90ΝΥΩΛΤ-ΒΨΔ Αρ. Πρωτ.: 16/167/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΑΠΩΛΤ-ΥΑΞ Αρ. Πρωτ.: 16/166/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΟΩΔΩΛΤ-Ε9Κ Αρ. Πρωτ.: 16/165/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΧΕΩΛΤ-ΝΙΩ Αρ. Πρωτ.: 15/161/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας αγορά ακινήτου επιφανείας Ε=1.638,00 τ.μ. για την επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ7ΙΩΛΤ-ΛΓΠ Αρ. Πρωτ.: 15/154/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δανείων
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 649ΙΩΛΤ-ΨΚ4 Αρ. Πρωτ.: 15/164/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ2ΚΩΛΤ-Θ6Μ Αρ. Πρωτ.: 15/163/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Δημοτικής Συμβούλου Κας Βασιλικής Σίμου-Παλαιολόγου
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΡΦΩΛΤ-37Σ Αρ. Πρωτ.: 15/162/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης ,για εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΗΝΒΩΛΤ-ΜΒΧ Αρ. Πρωτ.: 5/159/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής , Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οικ. Έτους 2022
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΨΚΥΩΛΤ-9ΒΥ Αρ. Πρωτ.: 15/158/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης - καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων έτους 2022
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΔΞΩΛΤ-05Β Αρ. Πρωτ.: 15/157/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 αριθμ. 20 ΓΚΛ
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΝΤΩΛΤ-165 Αρ. Πρωτ.: 15/156/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΛΤ-Υ56 Αρ. Πρωτ.: 15/155/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 238
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO