Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κλειστών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λοκρών
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΞΕΩΛΤ-2ΗΡ Αρ. Πρωτ.: 10/136/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και του Αθλητισμού Λοκρών
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Μ9ΔΩΛΤ-1ΝΣ Αρ. Πρωτ.: 10/135/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΘΙΩΛΤ-ΔΧΠ Αρ. Πρωτ.: 10/142/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ8ΒΩΛΤ-ΝΣΣ Αρ. Πρωτ.: 10/140/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαικών αγορών στην Κατσάρα Ασημίνα
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΚΣΩΛΤ-1ΔΧ Αρ. Πρωτ.: 10/139/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού οικόσιτων ζώων στις κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΤΣΩΛΤ-ΥΝΡ Αρ. Πρωτ.: 10/138/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 01/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΟΝΩΛΤ-Ξ69 Αρ. Πρωτ.: 10/137/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αποφάσεως Κοινότητας Μαρτίνου περί απαγόρευσης κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Παμμεγίστων ταξιαρχών στο Μαρτίνο
Υποβλήθηκε 01/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛ5ΙΩΛΤ-Ρ1Ο Αρ. Πρωτ.: 10/134/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί της αποφάσεως Ο.Ε. 18/179/2020 περί έγκριση πρακτικών της αρχικής και επαναληπτικής άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) θέσης Περιπτέρου της Κοινότητας Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 01/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΘΤΩΛΤ-ΓΦΚ Αρ. Πρωτ.: 10/133/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 9/111/2020 περί Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης "41339 ATALA X", θέση υδατοδεξαμενή, Αταλάντη,Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας
Υποβλήθηκε 01/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΨΘΩΛΤ-ΟΛΗ Αρ. Πρωτ.: 10/132/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση Κου Δημάρχου Λοκρών για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Μπορούμε Saving Food - Saving Lives"
Υποβλήθηκε 01/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΕ9ΩΛΤ-ΟΛ0 Αρ. Πρωτ.: 10/130/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020
Υποβλήθηκε 01/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΝ8ΩΛΤ-Ψ3Π Αρ. Πρωτ.: 10/129/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 31/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΟΧΩΛΤ-ΗΞ3 Αρ. Πρωτ.: 10/141/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή Επιχορήγησης Δήμου Λοκρών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους και αναμόρφωση προυπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 31/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ54ΩΛΤ-ΒΟΤ Αρ. Πρωτ.: 10/131/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης & Δ.Ε. Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1Χ6ΩΛΤ-ΚΤΔ Αρ. Πρωτ.: 9/127/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 224
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO