Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων

Ο ∆ήµος Λοκρών, υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εφεξής ως «∆ήµος Λοκρών» ή/και «εµείς»), λαµβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα προκειµένου να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του Ιστοτόπου του (https://dimos-lokron.gov.gr/) , (εφεξής ως «Ιστότοπος») και συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νοµικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων (2016/679) και των σχετικών Αποφάσεων, Κατευθυντήριων Γραµµών και Κανονισµών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠ∆ΠΧ»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων Ιστοσελίδας (εφεξής ως «Πολιτική») µπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συµβουλεύουµε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική, ώστε να ενηµερώνεστε σχετικά µε τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον Ιστότοπο αποδέχεστε την Πολιτική, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν σηµαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουµε για τη δηµοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες του Ιστοτόπου µας.
Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουµε και χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα που µας παρέχετε µέσω του Ιστότοπου, ενώ επίσης περιγράφει τις επιλογές σας σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων σας βάσει του νοµικού πλαισίου.

1. ∆εδοµένα που συλλέγουµε

1.1 ∆εδοµένα που συλλέγουµε από εσάς
Α. Συµπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρµα επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο, θα συλλέξουµε τα στοιχεία που θα µας παράσχετε (όνοµα, επώνυµο, email, περιεχόµενο µηνύµατος).
Β. Με τη συµπλήρωση των στοιχείων σας στo πεδίο εγγραφής για την υπηρεσία «eυπηρεσίες/ηλεκτρονικές πληρωµές» θα συλλέξουµε τα στοιχεία που θα καταγράψετε (όνοµα, επώνυµο, email, τηλέφωνο – προαιρετικά, κωδικός), ενώ εάν επιλέξετε να συνδεθείτε µέσω taxis, ο ∆ήµος Λοκρών θα αποκτήσει πρόσβαση για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησής σας, στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.. Εν συνεχεία, ο ∆ήµος Λοκρών, θα συλλέξει τα στοιχεία που θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε (email, Χώρα, Πόλη, Τ.Κ., διεύθυνση, κινητό) προκειµένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο «e-υπηρεσίες/ηλεκτρονικές πληρωµές».

1.2 ∆εδοµένα που συλλέγουµε µε αυτοµατοποιηµένα µέσα
Όταν χρησιµοποιείτε τον Ιστότοπό µας, η συσκευή σας µας παρέχει αυτόµατα δεδοµένα. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουµε µε αυτοµατοποιηµένα µέσα περιλαµβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιµοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήµατος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιµοποιώντας Cookies. Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τα Cookies µπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του Ιστότοπου.

2. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων

Επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς: 

Σκοπός Επεξήγηση
Επικοινωνία Με τη συµπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρµα επικοινωνίας, θα συλλέξουµε και θα επεξεργαστούµε τα στοιχεία σας προκειµένου να µπορέσουµε να διαχειριστούµε το αίτηµά σας και να ανταποκριθούµε σε αυτό.
Εγγραφή στο «e-υπηρεσίες/ ηλεκτρονικές πληρωµές». Με τη συµπλήρωση των στοιχείων σας στο πεδίο «eυπηρεσίες/ηλεκτρονικές πληρωµές», θα επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας προκειµένου να ολοκληρώσουµε την εγγραφή σας στην εν λόγω υπηρεσία.

3. Νοµική βάση της επεξεργασίας
Ο ∆ήµος Λοκρών, ως Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθµού, επί τη βάσει της υποχρέωσης κάθε δηµόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την παροχή υπηρεσιών και την επίτευξη διαλόγου, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρµοδιοτήτων του και εκπλήρωσης των νοµικών υποχρεώσεών του.

4. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδοµένων
Πρόσβαση στα στοιχεία σας έχουν µόνο κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του ∆ήµου Λοκρών ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασµό µας, για τους ανωτέρω αναφερόµενους σκοπούς επεξεργασίας, π.χ. παρέχοντάς µας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου. Μπορείτε να ενηµερωθείτε αναλυτικότερα για τους εν λόγω συνεργάτες µας (εκτελούντες την επεξεργασία) αποστέλλοντας σχετικό αίτηµα στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας.

5. ∆ιεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων
∆εν γίνεται οποιαδήποτε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδοµένων σε τρίτα µέρη, εγκατεστηµένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Σε κάθε περίπτωση, εάν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί να γίνει διαβίβαση στοιχείων σας σε τρίτες χώρες, αυτή θα διενεργηθεί νόµιµα, σε συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις του ΓΚΠ∆ περί διεθνών διαβιβάσεων δεδοµένων

6. ∆ιάρκεια της επεξεργασίας / Χρόνος διατήρησης των δεδοµένων
Η περίοδος διατήρησης µπορεί να διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε τον τύπο των δεδοµένων και τον τρόπο χρήσης τους. Θα διατηρήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για όσο διάστηµα απαιτείται προκειµένου να εκπληρώσουµε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαµε (ενδεικτικά, διαχείριση υποβληθέντων αιτηµάτων/ερωτηµάτων µέσω του Ιστοτόπου), να συµµορφωθούµε προς τις νοµικές µας υποχρεώσεις, καθώς και να επιλύσουµε τυχόν διαφορές που έχουν ανακύψει.

7. Τα δικαιώµατά σας
∆ιασφαλίζουµε τα δικαιώµατά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και συγκεκριµένα, έχετε το δικαίωµα:

7.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα και πληροφορίες σχετικά µε το ποια δεδοµένα σας επεξεργαζόµαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
7.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδοµένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
7.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων.
7.4 Να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς.
7.5 Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδοµένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδοµένα που έχετε παράσχει σε δοµηµένο, κοινώς χρησιµοποιούµενο µορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο Υπεύθυνο Επεξεργασίας που θα ορίσετε.
7.6 Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγµή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, εφόσον η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεση.
Προκειµένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα ή να υποβάλλετε κάποιο ερώτηµα αναφορικά µε ζητήµατα προστασίας των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να µας αποστείλετε email στο dpo.lokron@gmail.com ή γραπτό αίτηµα, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πλατεία ∆ηµαρχείου, Λοκρών, 352 00
Αταλάντη Φθιώτιδας
Email: dpo.lokron@gmail.com
Θα επεξεργαστούµε και θα απαντήσουµε σε οποιοδήποτε αίτηµά σας σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα εντός µηνός από την παραλαβή αυτού. Εάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αιτήµατος ή λόγω του αριθµού των αιτηµάτων απαιτηθεί παράταση του χρόνου απόκρισης (έως 2 επιπλέον µήνες), θα σας ενηµερώσουµε εντός µηνός για τους λόγους καθυστέρησης.
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώµατά σας, µπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος. Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα 11523, 210 6475600, contact@dpa.gr).


Τελευταία ενηµέρωση, Φεβρουάριος 2022.

 

 

Έγγραφα που αφορούν στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  2. Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δημοτών & τρίτων μερών
  3. Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων
  4. Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Προμηθευτών