Ευρώπη για τους Πολίτες - KEYtoEU

Ένα πρόγραμμα που πραγματεύεται το ερώτημα ποιο ρόλο παίζει η αλληλεγγύη στην ΕΕ και γιατί η αλληλεγγύη πέρα από το υπόβαθρο μιας κοινής αξιακής βάσης ερμηνεύεται και ζει διαφορετικά σε όλες τις γενιές και τους πολιτισμούς.

A project that deals with the question of which role solidarity plays in the EU and why solidarity before the background of a common value base is interpreted and lived differently across all generations and cultures.

https://key-to-eu.eu/

https://www.facebook.com/projectkeytoeu

https://www.instagram.com/keytoeu/