ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                 Αταλάντη,    18/6/2024  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 11540

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Επιχειρηματικότητας & Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

Ταχ.Δ/νση : Πεζόδρομος Σ. Κοκόλα 11                                                          

       352 00 Αταλάντη                                                                        

Ε – mail :    k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr                                                                          

Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.

                       Νικολάου Λία                                                                         

Τηλέφωνο: 22330-89311 / 2233050643                                                                                

Fax:           22330-89311                                                                                

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Αταλάντης 2024

 

Ο Δήμος Λοκρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Αταλάντης, η οποία θα διεξαχθεί από 6 έως 12 Αυγούστου 2024 στην Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης, να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 21  Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 26  Ιουλίου 2024.

 

  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη έχουν όσοι λάβουν σχετική άδεια συμμετοχής από την επιτροπή εμποροπανήγυρης του Δήμου Λοκρών

1.2 Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη ως εξής :

α) To εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

β) Το Δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

γ) Το Δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο

δ) Το Πέντε (5%) τοις εκατό των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη 

 

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Αίτηση (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου https://dimos-lokron.gov.gr)
  • Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ή άδεια πωλητή Λαϊκών Αγορών ή άδεια στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου ή άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη
  • Βιβλιάριο Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν  Ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας  https://openmarket.mindev.gov.gr/

Εναλλακτικά, για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης ή γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους και με τους εξής τρόπους:

3.1.Δια ζώσης στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λοκρών (Σ.Κοκόλα 11, Αταλάντη) ή στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Λοκρών (Πλατεία Δημαρχείου, Αταλάντη)

3.2. Ταχυδρομικά στην Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου Αταλάντη ΤΚ 35200 με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αταλάντης»

3.3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα e-mail k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr & protokolo@dimos-lokron.gov.gr

            Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές

 

 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4.1. Με την ολοκλήρωση της περιόδου Παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα εκδοθεί ονομαστική κατάσταση με τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

4.2. Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων που περιλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση, την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2024 και ώρα 9:00 π.μ.

4.3. Για την έκδοση της σχετικής άδειας συμμετοχής και την απόδοση της θέσης, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος όπως ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης

4.4. Εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4.5. Θέσεις για τις οποίες ο δικαιούχος δεν κατέβαλε το προβλεπόμενο αντίτιμο στο σύνολό του, δύναται να θεωρηθούν  κενές και να διατεθούν σε άλλο ενδιαφερόμενο

4.6. Όσες θέσεις μείνουν αδιάθετες θα μπορούν να διατεθούν σε τυχόν ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, με ευθύνη της επιτροπής εμποροπανήγυρης. 

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

5.1. Οι προς διάθεση χώροι και τα πωλούμενα είδη αναγράφονται στα άρθρα 3 & 11 του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών.

5.2. Η συμμετοχή στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Αταλάντης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας, καθώς και του κανονισμού λειτουργίας της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ 2233089311 & 6983130815

 

 

                                                                                                                     O Δήμαρχος Λοκρών

                                                                                                                       Αθανάσιος Ζεκεντές

 

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στην Εμποροπανήγυρη Αταλάντης 2023

1. Προκήρυξη Εμποροπανήγυρης (.pdf)
2. Αίτηση συμμετοχής (.pdf)
3. Τοπογραφικό διάγραμμα (.pdf)
4. Κανονισμός Εμποροπανήγυρης Αταλάντης (.pdf)

5.Τιμοκατάλογος Θέσεων(.pdf)