ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)
Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Βαΐτση
Τηλέφωνα : 210.87.04.712
E-mail : daefk@ggde.gr

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36//30.8.2021, Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα " Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης." ψηφιακά υπογεγραμμένη προς ενημέρωση των κατοίκων.
ΦΕΚ 4028/Β΄/02.9.2021   ΑΔΑ:6ΠΑΛ465ΧΘΞ-ΟΒΚ