Τετάρτη 26 Ιανουαρίου
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών έτους 2022
Υποβλήθηκε 10/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦ8ΞΩΛΤ-6Δ1 Αρ. Πρωτ.: 14/152/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών έτους 2022
Υποβλήθηκε 10/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8Ν5ΩΛΤ-8ΚΑ Αρ. Πρωτ.: 14/151/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Ανέστη Σοροπάνη (επί αποφάσεως 18/205/2016 Δ.Σ.)
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 680ΤΩΛΤ-Ι9Π Αρ. Πρωτ.: 13/149/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Δαλαδήμου Ελένης (απαλλαγή από δημοτικά τέλη)
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω27ΛΩΛΤ-ΧΛΖ Αρ. Πρωτ.: 13/148/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Κυριάκου Παπαστέφανου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη)
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ι6ΡΩΛΤ-Ξ0Ο Αρ. Πρωτ.: 13/147/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2022
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΧΒΩΛΤ-Γ37 Αρ. Πρωτ.: 13/146/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΔΘΩΛΤ-ΧΚ8 Αρ. Πρωτ.: 13/145/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞ4ΠΩΛΤ-ΨΩΒ Αρ. Πρωτ.: 13/144/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αποφάσεως-εισηγήσεως 10/9/2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί παραχώρησης Σχολικού χώρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΕΘΩΛΤ-ΡΚΖ Αρ. Πρωτ.: 13/143/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση αιθουσών του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΔΗΩΛΤ-ΑΜΘ Αρ. Πρωτ.: 13/141/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί της αποφάσεως-εισηγήσεως 7/20/2021 της Κοινότητας Αρκίτσας περί παραχώρησης του δευτέρου ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧ6ΦΩΛΤ-Υ97 Αρ. Πρωτ.: 13/140/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στη στέγη της Σχολικής Μονάδας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΖ2ΩΛΤ-6ΛΚ Αρ. Πρωτ.: 13/139/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΕΠΩΛΤ-9ΩΒ Αρ. Πρωτ.: 13/137/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ92ΥΩΛΤ-ΧΟΙ Αρ. Πρωτ.: 13/136/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Λάρυμνας, Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών, Γυμνασίου-Λυκείου Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΜ5ΩΛΤ-81Γ Αρ. Πρωτ.: 13/135/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 238
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO