Δευτέρα 08 Μαρτίου
Έγκριση μελετών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΚΣΩΛΤ-ΧΣΞ Αρ. Πρωτ.: 1/13/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9Λ3ΩΛΤ-Σ27 Αρ. Πρωτ.: 1/12/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση Μικρή Σουβάλα , Κοινότητας Αρκίτσας
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ9ΗΩΛΤ-72Υ Αρ. Πρωτ.: 1/11/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Λοκρών)
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΕΔΩΛΤ-3ΡΛ Αρ. Πρωτ.: 1/10/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μείωση μισθώματος Σχολικών Κυλικείων Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖ8ΝΩΛΤ-8Ξ4 Αρ. Πρωτ.: 1/7/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΙ6ΩΛΤ-ΛΤΡ Αρ. Πρωτ.: 1/6/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06)
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΜΖΩΛΤ-9ΥΠ Αρ. Πρωτ.: 1/5/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστου υλικού και κινητού εξοπλισμού και Αξιολόγησης Καταλληλότητας η μη Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΛΤ-ΑΡΡ Αρ. Πρωτ.: 1/4/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής έκδοσης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη) του Λιμεναρχείου Στυλίδας & του Λιμεναρχείου Χαλκίδας
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΔΛΩΛΤ-9ΕΓ Αρ. Πρωτ.: 1/3/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Στυλίδας
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΠΚΩΛΤ-ΕΚΗ Αρ. Πρωτ.: 1/2/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 03/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΣ4ΩΛΤ-ΤΓΘ Αρ. Πρωτ.: 19/199/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την υπογραφή νέας Σύμβασης του Δήμου Λοκρών και της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Υποβλήθηκε 30/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ97ΩΛΤ-Π6Ο Αρ. Πρωτ.: 19/198/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους/μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 22/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΒΜΩΛΤ-4ΕΥ Αρ. Πρωτ.: 13/162/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 17/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΟΖΩΛΤ-ΑΗΨ Αρ. Πρωτ.: 18/197/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Λοκρών έτους 2021 & Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών έτους 2021 Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ6ΛΩΛΤ-ΝΝ1 Αρ. Πρωτ.: 17/188/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 229
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO