Τρίτη 07 Ιουλίου
Μείωση μισθώματος των εκμισθωμένων ακινήτων Δήμου Λοκρών λόγω πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας (κορωνοϊού Covid-19)
Υποβλήθηκε 25/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΜ0ΩΛΤ-ΟΥΤ Αρ. Πρωτ.: 9635ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06)
Υποβλήθηκε 25/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΟΟΩΛΤ-ΒΥΛ Αρ. Πρωτ.: 9621ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 25/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ι2ΨΩΛΤ-8ΙΨ Αρ. Πρωτ.: 9611ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω741ΩΛΤ-ΠΞΓ Αρ. Πρωτ.: 8303ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΓΦΩΛΤ-Ζ94 Αρ. Πρωτ.: 8297ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ετήσια Υποστήριξη Δήμου Λοκρών για το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ3ΒΩΛΤ-ΞΜ8 Αρ. Πρωτ.: 8292ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Δήμου Λοκρών ΄ΙΟΛΑΟΣ¨
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ30ΔΩΛΤ-ΤΩΔ Αρ. Πρωτ.: 8284ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Δήμου Λοκρών ΄ΙΟΛΑΟΣ¨
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑΟ3ΩΛΤ-8ΛΩ Αρ. Πρωτ.: 8284ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΝΛΩΛΤ-1ΧΧ Αρ. Πρωτ.: 8262ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΚΚΩΛΤ-3ΤΑ Αρ. Πρωτ.: 8253ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΗ9ΩΛΤ-2Κ6 Αρ. Πρωτ.: 8232Αρ. Αποφ.: 5/79/2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χωροθέτηση θέσεων περιπτέρων Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘ9ΔΩΛΤ-ΠΗΞ Αρ. Πρωτ.: 8225Αρ. Αποφ.: 5/78/2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧ8ΖΩΛΤ-Δ37 Αρ. Πρωτ.: 8210ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αίτηση παραχώρησης τμήματος του μη αποπερατωμένου Γυμνασίου Καλαποδίου
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦ8ΓΩΛΤ-8ΩΘ Αρ. Πρωτ.: 8209ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΠΘΩΛΤ-Ψ30 Αρ. Πρωτ.: 8204ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 221
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO