Τρίτη 22 Ιουνίου
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψηλή Ράχη ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΗΞΩΛΤ-ΘΒΣ Αρ. Πρωτ.: 5/51/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λοκρών.
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΨ2ΩΛΤ-ΞΙΩ Αρ. Πρωτ.: 5/52/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Βουλγάρα ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΒ8ΩΛΤ-0Δ8 Αρ. Πρωτ.: 5/50/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της αριθ 7/92/2020 απόφασης Δ.Σ. περί αμοιβής δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06). Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣ51ΩΛΤ-ΗΕΧ Αρ. Πρωτ.: 5/49/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 23/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΑΥΩΛΤ-8Σ2 Αρ. Πρωτ.: 4/42/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Α΄ τρίμηνου 2021
Υποβλήθηκε 22/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΚΗΩΛΤ-ΨΙΦ Αρ. Πρωτ.: 4/48/2021ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Θεοφανοπούλου Αρετής περί τοποθέτησης εικονοστασίου σε κοινόχρηστο χώρο
Υποβλήθηκε 22/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΠ6ΩΛΤ-ΓΚΛ Αρ. Πρωτ.: 4/47/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Χατζηανδρέου Χρήστου περί τοποθέτησης πρόχειρου στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο
Υποβλήθηκε 22/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΨΞΘΩΛΤ-Κ5Α Αρ. Πρωτ.: 4/46/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Λουΐζου Αθανάσιου περί παροχή σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης στο εκτός σχεδίου ακίνητο του
Υποβλήθηκε 22/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω560ΩΛΤ-ΠΚΞ Αρ. Πρωτ.: 4/45/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση παραχώρησης χρήσης περιπτέρου αναψυκτηρίου Οσίου Σεραφείμ στη θέση βουνό Ρόδα Αταλάντης από τη Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας και Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περίπτερο Οσίου Σεραφείμ)
Υποβλήθηκε 22/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 602ΒΩΛΤ-ΕΝΩ Αρ. Πρωτ.: 4/44/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 22/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΕΦΩΛΤ-3Φ5 Αρ. Πρωτ.: 4/43/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (υδρονομέων άρδευσης)
Υποβλήθηκε 22/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Δ99ΩΛΤ-5Κ1 Αρ. Πρωτ.: 4/41/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΤΦΩΛΤ-ΨΛΨ Αρ. Πρωτ.: 3/40/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση παραιτηθείσης υπαλλήλου στο υποέργο 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» και στελέχωση του υποέργου 2 «Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» με κωδικό ΟΠΣ 5002345
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ04ΛΩΛΤ-ΧΧ3 Αρ. Πρωτ.: 3/39/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μείωση μισθώματος Σχολικών Κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΞΠΦΩΛΤ-17Δ Αρ. Πρωτ.: 3/38/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 232
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO