Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
Χαρακτηρισμός δρόμου Αταλάντης-Ζελίου
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΠ3ΩΛΤ-ΚΩ8 Αρ. Πρωτ.: 9/127/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΕ6ΩΛΤ-376 Αρ. Πρωτ.: 9/126/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή χρηματοδότησης
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ8ΑΩΛΤ-Μ0Λ Αρ. Πρωτ.: 9/124/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της "Πολεοδομικής Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012"(Α΄Φάση)
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ7ΛΩΛΤ-ΗΓΓ Αρ. Πρωτ.: 9/123/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση χώρων εκθέσεως αυτοκινήτου
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ7ΞΩΛΤ-ΨΤΣ Αρ. Πρωτ.: 9/122/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Τοπικού Καταστήματος ΕΛΤΑ Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΧΘΩΛΤ-ΥΙ0 Αρ. Πρωτ.: 9/121/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΕΖΩΛΤ-9ΘΔ Αρ. Πρωτ.: 9/120/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΙΔΩΛΤ-8Σ9 Αρ. Πρωτ.: 12495ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Ν.Ο. Αταλάντης περί παραχωρήσεως χώρου για έδρα του ομίλου
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3Λ2ΩΛΤ-Ι3Δ Αρ. Πρωτ.: 12481ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ. 3 του Ν. 1080/80) ενόψει Τοπικών Θρησκευτικών πανηγύρεων
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΡΞΩΛΤ-ΞΦΑ Αρ. Πρωτ.: 12482ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. περί παραχωρήσεως Δημοτικού Σχολείου Μεγαπλατάνου
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΘΗΩΛΤ-7ΟΞ Αρ. Πρωτ.: 9/115/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σύναψης συμβάσεως χορηγίας
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΣΑΩΛΤ-7Ε4 Αρ. Πρωτ.: 9/114/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΦΜΙΩΛΤ-ΨΧ1 Αρ. Πρωτ.: 9/113/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. έτους 2021
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ80ΩΛΤ-ΝΜΨ Αρ. Πρωτ.: 9/112/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης "41339 ATALA X", θέση υδατοδεξαμενή, Αταλάντη, Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΟΒΩΛΤ-9ΙΤ Αρ. Πρωτ.: 9/111/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 224
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO