Κυριακή 25 Ιουλίου
Μείωση μισθώματος Σχολικών Κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΞΠΦΩΛΤ-17Δ Αρ. Πρωτ.: 3/38/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση και οριστική παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης "Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012"
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ4ΑΩΛΤ-Ζ95 Αρ. Πρωτ.: 3/37/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού , παραλίας Μικρής & Μεγάλης Σουβάλας Κοινότητας Αρκίτσας
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΦΨΩΛΤ-1ΚΞ Αρ. Πρωτ.: 3/36/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
: Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΧΗΩΛΤ-8ΨΨ Αρ. Πρωτ.: 3/35/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων άρδευσης)
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΦΣΩΛΤ-Φ95 Αρ. Πρωτ.: 3/34/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Χαλκίδας
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΘΞΩΛΤ-Σ2Ξ Αρ. Πρωτ.: 3/33/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση και ψήφιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΣΠΩΛΤ-0ΔΜ Αρ. Πρωτ.: 3/32/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Θ.Μπονιάκου για ονομασία οδού της Κοινότητας Αταλάντης
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6ΕΟΩΛΤ-ΩΧΡ Αρ. Πρωτ.: 3/31/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΟΕΩΛΤ-ΠΙΔ Αρ. Πρωτ.: 3/30/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αγορά Οικοπέδου για την επέκταση του Νεκροταφείου Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΖ2ΩΛΤ-5ΜΦ Αρ. Πρωτ.: 3/29/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ93ΩΛΤ-0ΚΧ Αρ. Πρωτ.: 3/27/2021ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δήμου Λοκρών για την παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
Υποβλήθηκε 01/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΥΖΩΛΤ-ΧΞ1 Αρ. Πρωτ.: 3/28/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισφορά Δήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2021 στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Αυτοδιοίκησης ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ¨
Υποβλήθηκε 05/03/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΖΑΩΛΤ-ΠΒΥ Αρ. Πρωτ.: 2/26/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την κατασκευή πλευρικών διοδίων στον Κόμβο της Σκάλας Αταλάντης και στο κόμβο Λιβανατών
Υποβλήθηκε 26/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΣΠΩΛΤ-4ΞΞ Αρ. Πρωτ.: 2/14/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στην Δ.Κ Λιβανατών»
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΔΓΩΛΤ-1Μ8 Αρ. Πρωτ.: 2/25/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 6 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO