Τρίτη 18 Ιουνίου
Επί αιτήσεως Κου Γεώργιου Διαμαντή του Ευαγγέλου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη)
Υποβλήθηκε 27/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΖ1ΩΛΤ-3Ξ6 Αρ. Πρωτ.: 2/12/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 27/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΡΩ34ΩΛΤ-Ρ9Β Αρ. Πρωτ.: 2/11/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών
Υποβλήθηκε 27/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΛΤ-ΧΥΣ Αρ. Πρωτ.: 2/10/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Υποβλήθηκε 27/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΡΗ7ΩΛΤ-ΓΒΘ Αρ. Πρωτ.: 2/9/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2021
Υποβλήθηκε 27/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΖΗ0ΩΛΤ-Φ8Ω Αρ. Πρωτ.: 2/8/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΧΘΩΛΤ-Η2Χ Αρ. Πρωτ.: 16/168/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής άρθρου 22 & 35 αριθμ. 20 ΓΚΛ ΦΕΚ 1929Β/30-5-2018
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΨΧΡΩΛΤ-1ΥΛ Αρ. Πρωτ.: 16/169/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 90ΝΥΩΛΤ-ΒΨΔ Αρ. Πρωτ.: 16/167/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΑΠΩΛΤ-ΥΑΞ Αρ. Πρωτ.: 16/166/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΟΩΔΩΛΤ-Ε9Κ Αρ. Πρωτ.: 16/165/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΧΕΩΛΤ-ΝΙΩ Αρ. Πρωτ.: 15/161/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας αγορά ακινήτου επιφανείας Ε=1.638,00 τ.μ. για την επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ7ΙΩΛΤ-ΛΓΠ Αρ. Πρωτ.: 15/154/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δανείων
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 649ΙΩΛΤ-ΨΚ4 Αρ. Πρωτ.: 15/164/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ2ΚΩΛΤ-Θ6Μ Αρ. Πρωτ.: 15/163/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Δημοτικής Συμβούλου Κας Βασιλικής Σίμου-Παλαιολόγου
Υποβλήθηκε 17/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΡΦΩΛΤ-37Σ Αρ. Πρωτ.: 15/162/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 6 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO