Σάββατο 13 Ιουλίου
Επί της αποφάσεως-εισηγήσεως 7/20/2021 της Κοινότητας Αρκίτσας περί παραχώρησης του δευτέρου ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧ6ΦΩΛΤ-Υ97 Αρ. Πρωτ.: 13/140/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού στη στέγη της Σχολικής Μονάδας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΖ2ΩΛΤ-6ΛΚ Αρ. Πρωτ.: 13/139/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΕΠΩΛΤ-9ΩΒ Αρ. Πρωτ.: 13/137/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ92ΥΩΛΤ-ΧΟΙ Αρ. Πρωτ.: 13/136/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Λάρυμνας, Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών, Γυμνασίου-Λυκείου Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΜ5ΩΛΤ-81Γ Αρ. Πρωτ.: 13/135/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης (Δ.Ω.Α.) καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΤΛΩΛΤ-ΙΙΤ Αρ. Πρωτ.: 10/134/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΧΧΩΛΤ-ΙΒΘ Αρ. Πρωτ.: 13/133/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω575ΩΛΤ-ΕΘ7 Αρ. Πρωτ.: 13/132/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 1.122.000,00 , για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση της εγκατάστασης βιολογικών λυμάτων στην περιοχή της ενότητας Μαλεσίνας »
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΑΠΩΛΤ-82Υ Αρ. Πρωτ.: 13/130/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Σ5ΚΩΛΤ-ΛΞΙ Αρ. Πρωτ.: 13/128/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας πρόπλυσης ελαστικών της ΄΄ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΟΥΛΚΙΑ΄΄ Κοινότητας Λιβανατών ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5Χ2ΩΛΤ-ΣΦΦ Αρ. Πρωτ.: 13/127/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη της Λάρυμνας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΕ0ΩΛΤ-5ΔΙ Αρ. Πρωτ.: 13/150/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 620ΘΩΛΤ-ΠΩΞ Αρ. Πρωτ.: 13/131/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ1ΘΩΛΤ-1Ω4 Αρ. Πρωτ.: 13/138/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα
Υποβλήθηκε 15/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΩΞΩΛΤ-Φ6Α Αρ. Πρωτ.: 12/125/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 4 5 6 7 8 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO