Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου
Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λοκρών.
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΩ2ΩΛΤ-678 Αρ. Πρωτ.: 2/17/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την ανάγκη έναρξης του εμβολιαστικού κέντρου στο Κ.Υ. Αταλάντης.
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 615ΔΩΛΤ-Ζ25 Αρ. Πρωτ.: 2/16/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ενάντια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΖ8ΩΛΤ-ΖΤ6 Αρ. Πρωτ.: 2/15Α/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ενάντια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Β27ΩΛΤ-ΧΩ7 Αρ. Πρωτ.: 2/15/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2020
Υποβλήθηκε 01/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝ1ΛΩΛΤ-ΤΧ0 Αρ. Πρωτ.: 1/9/2021ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 01/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΤΛΩΛΤ-ΖΓΖ Αρ. Πρωτ.: 1/8/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελετών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΚΣΩΛΤ-ΧΣΞ Αρ. Πρωτ.: 1/13/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9Λ3ΩΛΤ-Σ27 Αρ. Πρωτ.: 1/12/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση Μικρή Σουβάλα , Κοινότητας Αρκίτσας
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ9ΗΩΛΤ-72Υ Αρ. Πρωτ.: 1/11/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Λοκρών)
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΕΔΩΛΤ-3ΡΛ Αρ. Πρωτ.: 1/10/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μείωση μισθώματος Σχολικών Κυλικείων Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖ8ΝΩΛΤ-8Ξ4 Αρ. Πρωτ.: 1/7/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΙ6ΩΛΤ-ΛΤΡ Αρ. Πρωτ.: 1/6/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06)
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΜΖΩΛΤ-9ΥΠ Αρ. Πρωτ.: 1/5/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστου υλικού και κινητού εξοπλισμού και Αξιολόγησης Καταλληλότητας η μη Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΛΤ-ΑΡΡ Αρ. Πρωτ.: 1/4/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής έκδοσης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη) του Λιμεναρχείου Στυλίδας & του Λιμεναρχείου Χαλκίδας
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΔΛΩΛΤ-9ΕΓ Αρ. Πρωτ.: 1/3/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 4 5 6 7 8 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO