Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Στυλίδας
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΠΚΩΛΤ-ΕΚΗ Αρ. Πρωτ.: 1/2/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 03/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΣ4ΩΛΤ-ΤΓΘ Αρ. Πρωτ.: 19/199/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την υπογραφή νέας Σύμβασης του Δήμου Λοκρών και της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Υποβλήθηκε 30/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ97ΩΛΤ-Π6Ο Αρ. Πρωτ.: 19/198/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους/μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 22/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΒΜΩΛΤ-4ΕΥ Αρ. Πρωτ.: 13/162/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 17/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΟΖΩΛΤ-ΑΗΨ Αρ. Πρωτ.: 18/197/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Λοκρών έτους 2021 & Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών έτους 2021 Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ6ΛΩΛΤ-ΝΝ1 Αρ. Πρωτ.: 17/188/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Λοκρών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία (ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ).
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΑ3ΩΛΤ-Ν1Ψ Αρ. Πρωτ.: 18/196/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ειδικό Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρών (ΔΑΡΔΑΝΟΣ)
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΟ2ΩΛΤ-Π5Χ Αρ. Πρωτ.: 18/195/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως α) Κου Παναγιώτη Παναγιώτου, β) Κας Αικατερίνης Φέζου Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΨΠΩΛΤ-29Λ Αρ. Πρωτ.: 18/194/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής , Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οικ. Έτους 2021
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΓΜΩΛΤ-Α0Κ Αρ. Πρωτ.: 18/193/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης - καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων έτους 2021
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΙ2ΩΛΤ-ΛΥΧ Αρ. Πρωτ.: 18/192/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απαλλαγή δημοτικών τελών, καθαριότητας και φωτισμού, από επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού COVID-19
Υποβλήθηκε 15/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΣΛΩΛΤ-ΡΑ0 Αρ. Πρωτ.: 18/191/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 13/165/2020 περί κανονισμού παραχώρησης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 15/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8Τ5ΩΛΤ-Ρ6Τ Αρ. Πρωτ.: 18/190/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 13/155/2020 περί Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
Υποβλήθηκε 15/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΘ0ΩΛΤ-7ΝΑ Αρ. Πρωτ.: 18/189/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση Κου Δημάρχου Λοκρών υπογραφής συμβόλαιου διανομής του επίκοινου ακινήτου συνιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών και του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 07/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΡ7ΩΛΤ-ΛΦΣ Αρ. Πρωτ.: 16/180/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 5 6 7 8 9 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO