Τρίτη 18 Ιουνίου
Εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης ,για εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΗΝΒΩΛΤ-ΜΒΧ Αρ. Πρωτ.: 5/159/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής , Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οικ. Έτους 2022
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΨΚΥΩΛΤ-9ΒΥ Αρ. Πρωτ.: 15/158/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης - καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων έτους 2022
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΔΞΩΛΤ-05Β Αρ. Πρωτ.: 15/157/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 αριθμ. 20 ΓΚΛ
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΝΤΩΛΤ-165 Αρ. Πρωτ.: 15/156/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων
Υποβλήθηκε 16/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΛΤ-Υ56 Αρ. Πρωτ.: 15/155/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών έτους 2022
Υποβλήθηκε 10/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦ8ΞΩΛΤ-6Δ1 Αρ. Πρωτ.: 14/152/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών έτους 2022
Υποβλήθηκε 10/12/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8Ν5ΩΛΤ-8ΚΑ Αρ. Πρωτ.: 14/151/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Ανέστη Σοροπάνη (επί αποφάσεως 18/205/2016 Δ.Σ.)
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 680ΤΩΛΤ-Ι9Π Αρ. Πρωτ.: 13/149/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Δαλαδήμου Ελένης (απαλλαγή από δημοτικά τέλη)
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω27ΛΩΛΤ-ΧΛΖ Αρ. Πρωτ.: 13/148/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Κυριάκου Παπαστέφανου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη)
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ι6ΡΩΛΤ-Ξ0Ο Αρ. Πρωτ.: 13/147/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2022
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΧΒΩΛΤ-Γ37 Αρ. Πρωτ.: 13/146/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΔΘΩΛΤ-ΧΚ8 Αρ. Πρωτ.: 13/145/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞ4ΠΩΛΤ-ΨΩΒ Αρ. Πρωτ.: 13/144/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αποφάσεως-εισηγήσεως 10/9/2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί παραχώρησης Σχολικού χώρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΕΘΩΛΤ-ΡΚΖ Αρ. Πρωτ.: 13/143/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση αιθουσών του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΔΗΩΛΤ-ΑΜΘ Αρ. Πρωτ.: 13/141/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 3 4 5 6 7 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO