Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Επί αιτήσεως Τοπικού Καταστήματος ΕΛΤΑ Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 03/08/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΧΘΩΛΤ-ΥΙ0 Αρ. Πρωτ.: 9/121/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΕΖΩΛΤ-9ΘΔ Αρ. Πρωτ.: 9/120/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΙΔΩΛΤ-8Σ9 Αρ. Πρωτ.: 12495ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Ν.Ο. Αταλάντης περί παραχωρήσεως χώρου για έδρα του ομίλου
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3Λ2ΩΛΤ-Ι3Δ Αρ. Πρωτ.: 12481ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ. 3 του Ν. 1080/80) ενόψει Τοπικών Θρησκευτικών πανηγύρεων
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΡΞΩΛΤ-ΞΦΑ Αρ. Πρωτ.: 12482ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. περί παραχωρήσεως Δημοτικού Σχολείου Μεγαπλατάνου
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΘΗΩΛΤ-7ΟΞ Αρ. Πρωτ.: 9/115/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σύναψης συμβάσεως χορηγίας
Υποβλήθηκε 31/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΣΑΩΛΤ-7Ε4 Αρ. Πρωτ.: 9/114/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΦΜΙΩΛΤ-ΨΧ1 Αρ. Πρωτ.: 9/113/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. έτους 2021
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ80ΩΛΤ-ΝΜΨ Αρ. Πρωτ.: 9/112/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης "41339 ATALA X", θέση υδατοδεξαμενή, Αταλάντη, Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΟΒΩΛΤ-9ΙΤ Αρ. Πρωτ.: 9/111/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄ τρίμηνου 2020
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6ΜΠΩΛΤ-ΛΓΕ Αρ. Πρωτ.: 9/118/2020ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Λοκρών καλοκαιριού 2020
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖΒΞΩΛΤ-ΔΘ4 Αρ. Πρωτ.: 9/125/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Λοκρών καλοκαιριού 2020
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΦΜΩΛΤ-Ρ1Ω Αρ. Πρωτ.: 9/125/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λοκρών με το Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών με τίτλο «Παιδί και Θάλασσα στο Δήμο Λοκρών»
Υποβλήθηκε 10/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΚΛΩΛΤ-03Ρ Αρ. Πρωτ.: 7//96A/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης Ξύλινου λυόμενου κτίριου εμβαδού 40 τ.μ. (αναψυκτήριο) μετά του περιβάλλοντος χώρου του, στη θέση Μικρή Σουβάλα στην παραλία Αρκίτσας Ανατολικά του φάρου
Υποβλήθηκε 01/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΙΣΩΛΤ-ΜΨ6 Αρ. Πρωτ.: 10084ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 224
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO