Τετάρτη 26 Ιανουαρίου
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης (Δ.Ω.Α.) καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΤΛΩΛΤ-ΙΙΤ Αρ. Πρωτ.: 10/134/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΧΧΩΛΤ-ΙΒΘ Αρ. Πρωτ.: 13/133/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω575ΩΛΤ-ΕΘ7 Αρ. Πρωτ.: 13/132/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 1.122.000,00 , για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση της εγκατάστασης βιολογικών λυμάτων στην περιοχή της ενότητας Μαλεσίνας »
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΑΠΩΛΤ-82Υ Αρ. Πρωτ.: 13/130/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Σ5ΚΩΛΤ-ΛΞΙ Αρ. Πρωτ.: 13/128/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας πρόπλυσης ελαστικών της ΄΄ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΟΥΛΚΙΑ΄΄ Κοινότητας Λιβανατών ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5Χ2ΩΛΤ-ΣΦΦ Αρ. Πρωτ.: 13/127/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη της Λάρυμνας
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΕ0ΩΛΤ-5ΔΙ Αρ. Πρωτ.: 13/150/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 620ΘΩΛΤ-ΠΩΞ Αρ. Πρωτ.: 13/131/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..
Υποβλήθηκε 26/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ1ΘΩΛΤ-1Ω4 Αρ. Πρωτ.: 13/138/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα
Υποβλήθηκε 15/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΩΞΩΛΤ-Φ6Α Αρ. Πρωτ.: 12/125/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα
Υποβλήθηκε 08/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΕΞΞΩΛΤ-ΒΙΟ Αρ. Πρωτ.: 11/124/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων
Υποβλήθηκε 01/11/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ79ΩΛΤ-ΣΜΙ Αρ. Πρωτ.: 26904/01-11-2021Αρ. Αποφ.: 953/2021
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 25/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΗΤΩΛΤ-ΓΚΝ Αρ. Πρωτ.: 10/120/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2021
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΥ5ΩΛΤ-50Ψ Αρ. Πρωτ.: 10/123/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως οικιστών Αγίας Αικατερίνης Αρκίτσης
Υποβλήθηκε 21/10/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΤ2ΩΛΤ-Β1Θ Αρ. Πρωτ.: 10/122/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 238
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO