Τρίτη 07 Ιουλίου
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο
Υποβλήθηκε 02/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΧΩΩΛΤ-Ψ4Χ Αρ. Πρωτ.: 8150ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος
Υποβλήθηκε 01/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΡΟΩΛΤ-99Υ Αρ. Πρωτ.: 8123ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ανταλλάγματος για τη παραχώρηση κοιν/στων χώρων Αιγιαλού-παραλίας
Υποβλήθηκε 01/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ο9ΦΩΛΤ-ΡΡΘ Αρ. Πρωτ.: 8094ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 14/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΝΑΩΛΤ-Φ3Π Αρ. Πρωτ.: 6673ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 06/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΚΞΩΛΤ-ΛΜΓ Αρ. Πρωτ.: 6687ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση και ψήφιση αναμορφωμένου πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 06/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΑΟΩΛΤ-Γ1Π Αρ. Πρωτ.: 6720ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετατόπιση κολώνας ρεύματος της ΔΕΔΗΕ
Υποβλήθηκε 04/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΩΦΩΛΤ-ΛΒΕ Αρ. Πρωτ.: 4/74/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Υποβλήθηκε 04/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΥΕΩΛΤ-Ε4Δ Αρ. Πρωτ.: 6733ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας (άρθρο 99 του Ν. 3852/2010)
Υποβλήθηκε 04/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ0ΡΩΛΤ-ΣΦ1 Αρ. Πρωτ.: 6731ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2(Α΄ΦΑΣΗ)
Υποβλήθηκε 04/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΙΠΩΛΤ-ΛΗ3 Αρ. Πρωτ.: 6730ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020
Υποβλήθηκε 04/05/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΠΙΩΛΤ-ΖΨΚ Αρ. Πρωτ.: 6726ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 30/04/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6587ΩΛΤ-2ΦΦ Αρ. Πρωτ.: 6674ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Υποβλήθηκε 30/04/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6Β3ΩΛΤ-Ι7Τ Αρ. Πρωτ.: 6690ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Α΄ τρίμηνου 2020
Υποβλήθηκε 30/04/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΙΡΩΛΤ-ΑΣΚ Αρ. Πρωτ.: 6688ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή προσφοράς για την υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου i-bank e-Commerce της Εθνικής Τράπεζας
Υποβλήθηκε 30/04/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Λ6ΞΩΛΤ-Α65 Αρ. Πρωτ.: 6680ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 221
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO