Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Στυλίδας Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ4ΜΩΛΤ-ΛΜΑ Αρ. Πρωτ.: 6/69/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣ2ΩΩΛΤ-Μ6Ε Αρ. Πρωτ.: 6/64/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση “Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) Δήμου Λοκρών ”
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω15ΦΩΛΤ-0Σ1 Αρ. Πρωτ.: 6/62/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης ,για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους για λειτουργία επιχειρήσεων Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΑΔΩΛΤ-Ξ67 Αρ. Πρωτ.: 6/63/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αποφάσεως Κοινότητας Αρκίτσας περί αποδοχής παραχώρησης ιδιωτικού δρόμου για τη δημιουργία δημοτικής οδού
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΚΖΩΛΤ-Ω3Ψ Αρ. Πρωτ.: 5/59/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου Δ.Ε. Μαλεσίνας εντός της Γ’ Ζώνης (ΦΕΚ 187/ τ. Δ’/ 08.10.1969) – Σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ. Μαλεσίνας (ΦΕΚ 422 ΑΑΠ/28.11.2013
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63Ι2ΩΛΤ-6ΓΚ Αρ. Πρωτ.: 5/58/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης των κ.κ. Προέδρων και Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓΛ2ΩΛΤ-ΓΕΝ Αρ. Πρωτ.: 5/57/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60Υ0ΩΛΤ-ΙΥΜ Αρ. Πρωτ.: 5/56/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΦΘΩΛΤ-Χ2Ζ Αρ. Πρωτ.: 5/55/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου για διάθεση ειδών χειροτεχνίας 2021
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔ8ΤΩΛΤ-ΥΩΞ Αρ. Πρωτ.: 5/54/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψηλή Ράχη ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΗΞΩΛΤ-ΘΒΣ Αρ. Πρωτ.: 5/51/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λοκρών.
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΨ2ΩΛΤ-ΞΙΩ Αρ. Πρωτ.: 5/52/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Βουλγάρα ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΒ8ΩΛΤ-0Δ8 Αρ. Πρωτ.: 5/50/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της αριθ 7/92/2020 απόφασης Δ.Σ. περί αμοιβής δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06). Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 27/05/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣ51ΩΛΤ-ΗΕΧ Αρ. Πρωτ.: 5/49/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 23/04/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΑΥΩΛΤ-8Σ2 Αρ. Πρωτ.: 4/42/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO