ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αταλάντη 17/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 5821
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την 8/79/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την με αρ. 4/33/2022 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΝΔΤΩΛΤ-ΚΕ1περί έγκρισης Προϋπολογισμού 2022 του με αρ. 4 γραφείο του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της διασταυρώσεως των οδών Σταδίου 33 και Πεσματζόγλου 3 στην Αθήνα,  Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου, ο οποίος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της διαθήκης, τις εφετειακές αποφάσεις και τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ185 /Α ́/10-09-2013) όπως ισχύει και των συναφών διατάξεων που ισχύουν. Οι δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά. ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

 

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

6.163,00

6.163,00

6.163,00

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

837,00

837,00

837,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

7.000,00

7.000,00

7.000,00

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ