ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                               Αταλάντη  28/4/2022
                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9612

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου

2. κ. Έλενα Κυριάκου

3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου

6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 ” (μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο , της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την Μαΐου 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα ( 12:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεκμηρίωσης τιμών προϋπολογισμού για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ανωτέρου Προγράμματος.

ΘΕΜΑ 2ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Α΄ τρίμηνου 2022.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 2ου Πρακτικού (κατακύρωση) του έργου  «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 2ου Πρακτικού (κατακύρωση) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ