ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΑΔΑ: Ψ6Ρ4ΩΛΤ-22Ξ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/9/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  11168 - 13/05/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΡΟΝΤΑ                       ΜΕΛΗ                        ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές        Μπακανδρίτσος Κ.                                Καπουκίνης Παναγιώτης        

                                                       Τζανακάκη Μαρία                                 Δουμάνη Μαρία                               

                                                       Καλλής Χρήστος

                                                       Λουκάς Ανδρέας

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Περί ΜΠΕ μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή «ΚΟΡΟΝΕΣ» Λάρυμνας

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή «ΚΟΡΟΝΕΣ» Λάρυμνας, απαιτείται να υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc