ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΑΔΑ: 662ΖΩΛΤ-Ξ4Χ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/15/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  11168 - 13/05/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Μπακανδρίτσος Κ.                                Καπουκίνης Παναγιώτης        

                                                         Τζανακάκη Μαρία                                 Δουμάνη Μαρία                               

                                                          Καλλής Χρήστος

                                                          Λουκάς Ανδρέας

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 7ο : Μίσθωση αδιάθετων αγροτεμαχίων δωρεάς Κου Χαλκιόπουλου

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «  Το τμήμα Εσόδων, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών μας κοινοποίησε την από 13-4-2022 εισήγησή του, σύμφωνα με την οποία προτείνει να εκκινήσουν οι διαδικασίες εκμίσθωσης γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Λαμίας και της Ροδίτσας Φθιώτιδας και είναι προϊόν Δωρεάς στον Δήμο Λοκρών από τον Κο Χαλκιόπουλο και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον Δήμο Λοκρών, ούτε συμβάλουν με κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας.»

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc