ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       ΑΔΑ: ΨΕΔ8ΟΞΣ9-22Ρ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»
Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1                                                                                                         Αταλάντη  10  Ιουνίου 2022
35 200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτοκ.: 110
Τηλ.-FAX Γραμματείας: 22330 22015
Πληροφορίες: Ιωάννης Σουλτανόπουλος                                                                  
Ε-mail: grammateia.doa@gmail.com             

                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2022
για την σύναψη σύμβασης προσωπικού
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

      Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-1980).
 2. Τις διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄και Γ΄ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
 3. Το με ΔΙΠΠ/Φ. 1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2  και  του άρθρου 7 του ν. 4765/21 και τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 του ν. 4443/2016.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2017)
 6. Το αρ. πρωτ. οικ. οικ. 7364 (ΑΔΑ: Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ) εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»
 7. Το με αριθμ. πρωτοκ. 48/23-2-2022 έγγραφο της Καλλιτεχνικής Δ/ντριας του «Δ.Ω.Α.» προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. με θέμα τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στο Ν.Π.Δ.Δ  - Δ.Ω.Α.», με το οποίο προτείνει τις (4) τέσσερις θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων μουσικών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
 8. Tην αριθμ. 2/4/2022 (ΑΔΑ:Ψ985ΟΞΣ9-Ψ3Ψ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης» με θέμα τον «Προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στο Ν.Π.Δ.Δ. - Δ.Ω.Α.».
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» (ΦΕΚ 1795/τ.Β΄/28-8-2009) στον οποίο έχουν προβλεφθεί δέκα πέντε (15) θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων.
 10. Την υπ' αριθμ. 43709/9-3-2022 εισηγητική έκθεση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί συναίνεσης σύναψης σύμβασης προσωπικού ΙΔΟΧ τεσσάρων (4) θέσεων, για εννέα (9) μήνες στο «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης».
 11. Τo έγγραφο με αριθ.πρωτ. 21667/1-4-2022του Υπουργείου  Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΡΧΒ46ΜΤΛ6-6ΑΑ) «Έγκριση πρόσληψης τετρακοσίων εξήντα επτά (467) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  σε  ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου»,   με το οποίο εγκρίθηκαν (4) τέσσερα άτομα  για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης», για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%), από την καταβολή αντιτίμου (δίδακτρα) που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες.
 1. Το με αριθμ. πρωτ. 22135/5-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)» με το οποίο μας ανακοινώνει την αριθμ. 21667/1-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΧΒ46ΜΤΛ6-6ΑΑ) απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκαν (4) τέσσερα άτομα  για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης», για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες.
 2. Το με αριθμ. πρωτοκ. 78/6-4-2022 έγγραφο της Καλλιτεχνικής Δ/ντριας του «Δ.Ω.Α.» προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. με θέμα την «Λήψη απόφασης για συγκρότηση 3μελούς επιτροπής (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη) για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης» με το οποίο προτείνονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης. 
 3. Την αριθμ. 4/7/2022 (ΑΔΑ:6ΡΥ0ΟΞΣ9-ΝΡ6) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ω.Α.» με θέμα: «Λήψη απόφασης για συγκρότηση 3μελούς επιτροπής (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη) για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης»
 4. Την αριθμ. Πρωτοκ. 74739/20-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ4Ι1ΟΡ10-ΨΞΚ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας με θέμα τον «Ορισμό μελών για την Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 524/1980».
 5. Τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «Δ.Ω.Α.» για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως εννέα (9) μήνες για την στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης ωρομίσθιου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικά τεσσάρων  (4) μουσικών με εκπαιδευτικό έργο διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»,  που  εδρεύει  στη   Αταλάντη,  Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1 ΤΚ 35 200, με αντικείμενο: τη «διδασκαλία μουσικής συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf)