ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                              Αταλάντη  29/8/2022
                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 19084

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα ( 13:00 μ.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των όρων ένταξης του Δήμου Λοκρών στη διατραπεζική υπηρεσία DCT Debtor για

τη διαχείριση μερικών επιστροφών της Εθνικής Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση όρων μειοδοτικής , φανερής και προφορικής  δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αταλάντης.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην κτηματική περιφέρεια Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ"».

ΘΕΜΑ 4ο :  Επί της αποφάσεως Ο.Ε. 23/256/2022 περί Έγκριση Προγραμματικής Συμβάσεως με το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 5ο : Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρου) με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (Τμήμα καθαριότητας και Ανακύκλωσης) του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 6ο : Εξέταση ενστάσεων για διαγραφή χρεών  από τους βεβαιωτικούς καταλόγους για α) ανείσπρακτα  Δ.Τ. – Δ.Φ. –Τ.Α.Π.  που επιστράφηκαν από την  Δ.Ε.Η. ως οριστικά ανείσπρακτα, β) για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 8ο :  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο¨ Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου¨ για το υποέργο 2 : Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 9ο : Αποκατάσταση & ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση ¨ΜΑΡΙΣΤΙΑ¨ Κοινότητας Λιβανατών.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ