ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΔΑ: ΩΤΒΟΩΛΤ-ΖΓΞ                             
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         10/35/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  26373 - 24/11/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Τεσσάρων (4)  σε σύνολο Επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές           Τζανακάκη Μαρία                                            Δουμάνη Μαρία

                                                         Μπακανδρίτσος Κων/νος                             Λουκάς Ανδρέας  

                                                         Καλλής Χρήστος                                              Καπουκίνης Παναγ

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση επί της «Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 18 MW της ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ-ΧΑΛΚΑΣ ΕΠΕ στη θέση ¨΄Χαλκάς¨ των Δήμων Λοκρών (Κοινότητα Κυρτώνης) και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα, (ΠΕΤ: 2210849523), σύμφωνα με την παρ. 2 αρθ. 3 του Ν 1650/86.

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)