ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                       Αταλάντη 3/2/2023
                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2491


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος


Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ


Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Αʹ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Βʹ): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» .
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΔΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ –ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ-ΡΟΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός υπολόγων πάγιας προκαταβολής .
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης ¨Δράσεις ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Λοκρών ¨σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό : 08_ΕΠΑΝΕΚ.


Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ