ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αταλάντη  17/2/2023
                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3465

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1.κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22Φεβρουαρίου 2023 και ώρα ( 9:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), της αριθ. η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10.02.2023 (ΦΕΚ 703/10.02.2023 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β') «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00» ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης για την συνδιοργάνωση με τον Ο.Π.Α.Σ.Τ.Ε, των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λοκρών » οι οποίες  θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26-02-2023.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2023 ποσού 274.015,52 ευρώ ΑΔΑ: 6ΞΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΟ2).

ΘΕΜΑ 3ο: Εξειδίκευση πιστώσεων, για την κάλυψη δαπανών, συμμετοχής σε συνέδριο.

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, στην περιοχή ευθύνης του ∆ήμου Λοκρών, για το χρονικό διάστημα από 5-2-2023 έως 12-2-2023 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή των όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης και συναφών εξουσιοδοτήσεων στην με Α.Π.: 10147/9-2-2023 (Κωδικός Πρόσκλησης: Π86-0.12) (ΑΔΑ: 9ΛΔΓ46ΜΤΛ6-6Ρ9) Πρόσκληση Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προσωρινή Μετεγκατάσταση, Ανάπτυξη, Αντικατάσταση ή/και Επέκταση Δικτύων Υποδομής για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (Ρομά)» του άξονα προτεραιότητας: 3.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών» που χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού  οικ. έτους 2022, κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου  χας  Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13,  5ος όροφος στην περιοχή  Ελληνορώσσων  Αθήνας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2023  κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου χας Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων  Αθήνας.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ