Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 20/10/2023  

 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 23007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 83391/2.10.2023: ΑΔΑ: 6ΕΑΘ46ΜΤΛ6-7ΔΘ, απόδοσης εσόδων 253.718,08 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Ι΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή χρηματοδότησης και των όρων υποβολής πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Βʹ ΒΑΘΜΟΥ IV» για το προενταχθέν έργο: ‘’ Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας’’ προϋπολογισμού : 100.000,00 € σύμφωνα με την Πρόσκληση με κωδικο : 7331 - Α/Α ΟΠΣ : 7381 Έκδοση: 1/0 (ΑΔΑ : 9ΖΩΤ46ΜΤΛ6- ΜΤΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΘΕΜΑ 3o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 5o: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 6o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 8o: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2023.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ