ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Αταλάντη,  11-04-2024                                                                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                 Aριθ. Πρωτ.: 6790                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

                      T.K. 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος

Τηλ.: 22330-23707, 22333-22374

E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 211 του ν.3584/2007.
  2. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011.
  3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012.
  5. Την αριθ. 9/107/05-04-2024 (ΑΔΑ: 61ΒΨΩΛΤ-ΔΔ5) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών, που εγκρίθηκε με την αριθ. 25367/09-04-2024 (ΑΔΑ: 9Θ7ΛΟΡ10-Μ74) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και ορίστηκε η διάρκεια της απασχόλησής τους για την αρδευτική περίοδο 2024, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων και το αρδευτικό δίκτυο για το οποίο προορίζεται η κάθε θέση.
  6. Την αριθ. 6363/04-04-2024 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024, προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και των αρδευτικών έργων, της κάτωθι ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, για χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης ως κατωτέρω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης

 

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Κοινότητα Αταλάντης

Κοινότητα Γουλεμίου

Από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 25-09-2024

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Κοινότητα Εξάρχου

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο.

γ. Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.

 

Η επιλογή των υδρονομικών οργάνων θα γίνει από τη Δημοτική Επιτροπή αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Δήμο Λοκρών, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:                                              

1.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται ότι:

α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και

β) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου δηλαδή κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα ήτοι να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

Δημοσίευση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών.

Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λοκρών / Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, Επιμελητείας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1 – Αταλάντη – Τ.Κ. 35200, τηλ: 22330-23707/22374) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μοδιάτη Βασιλική και Δημητρίου Κων/νος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Δήμου Λοκρών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής: Παρασκευή 12-04-2024 
 
Λήξη αιτήσεων συμμετοχής: Τρίτη 16-04-2024