ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη   14 - 1 - 2021
                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.:816

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 1/7/2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Με την 1/7/2021 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών»  ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

1

Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ

201.144,50

2

Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας

3.100,00

3

Λοιπά έσοδα

2.457,50

4

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 2018

112.393,61

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

319.095,61

             

ΕΞΟΔΑ

1

Συντηρήσεις - επισκευές

12.929,78

2

Αμοιβές τρίτων

58.007,79

3

Παροχές τρίτων (ενοίκια,ρεύμα,τηλ/νίες κ.λ.π.)

22.271,62

4

Θέρμανση

32.777,54

5

Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη , αναλώσιμα κ.λ.π.)

56.944,33

6

Αγορές παγίων

0,00

7

Κρατήσεις

-0,72

8

Στρογγυλοποιήσεις

-0,03

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ

182.930,31

Υπόλοιπο 31/12/2019

 

 

 

 

136.165,30

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ