ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει ως σκοπό την δημοσιοποίηση του περιεχομένου τους ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός ή μη δασικός) και να υποβάλλει στη συνέχεια τις αντιρρήσεις του επί αυτών, αποκλειστικά και μόνο στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Η Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, με την αριθ. πρωτ. 33552/19-2- 2021 (ΑΔΑ:ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ) απόφασή της προέβη στην ανάρτηση του Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας συνολικής έκτασης 4.261.196,662 στρεμμάτων. Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες:

Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/4979 (έκδοση πράξης χαρακτηρισμού) παύει να ισχύει και οι επιτροπές του άρθρου 10 του ιδίου νόμου καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού στα οικεία δασαρχεία, όπως επίσης και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις προαναφερόμενες επιτροπές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/ Τεύχος Α), ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον αναρτημένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα(παρ. 6 άρθ. 3 Ν.3208/2003(ΦΕΚ 303/Τεύχος Α΄).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις:

  • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
  • Το Ελληνικό Δημόσιο
  • Οι οικείοι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού

εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx)

Επισυνάπτεται αρχείο με περισσότερες λεπτομέρειες