ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                 Αταλάντη  16/4/2021
                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10080

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                                                                             1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                                                                             2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                                                                             3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                                                                             4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                                                                              5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                                                                              6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 21η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα (13:00 μ.μ. ),στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, ποσού 218.976,12  ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους– Δ΄ κατανομή έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί Οικονομικού απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Λοκρών»

ΘΕΜΑ 6ο: Λύση της υφιστάμενης σύμβασης Δήμου Λοκρών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και υπογραφή  νέου επικαιροποιημένου ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή μισθωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω Covid-19. ΘΕΜΑ 8Ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης  21.4.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.