ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/10/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 21 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. ύστερα από την  10152 - 16/04/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ (7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές          Ντέλιος Κων/νος                                        

                                                             Σωτήρχου Νικόλαος                                  

                                                             Καλλής Χρήστος

                                                             Κυριάκου Ελένη

                                                             Δουμάνη Μαρία                                                               

                                                             Μπακανδρίτσος Κ.          

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως Κας Θεοφανοπούλου Αρετής για τοποθέτηση Εικονοστασίου

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η Κα θεοφανοπούλου Αρετή με την αρίθμ. 12661/3-8-2020 αίτησή της ζητά να της χορηγηθεί άδεια να τοποθετήσει ένα μικρό εικονοστάσι, στο πεζοδρόμιο πίσω από το περίπτερο που διατηρεί επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη, στην Κοινότητα Αταλάντης, στην μνήμη της συζύγου της που έπεσε θύμα ληστείας στο σημείο αυτό, πριν μερικούς μήνες. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών, με το από 14-4-2021 έγγραφό της, εισηγείται θετικά  για την τοποθέτηση, με την προϋπόθεση ότι το εικονοστάσι θα απομακρυνθεί από τον χώρο, όταν σταματήσει και η εκμετάλλευση του περιπτέρου από την ίδια ή την οικογένειά της.

Το συμβούλιο της Κοινότητας Αταλάντης με την υπ αρίθμ. 5/9/2021 απόφαση του, παρέχει την σύμφωνη γνώμη για την τοποθέτηση».

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή .doc