ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/11/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 21 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. ύστερα από την  10152 - 16/04/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΠΑΡΟΝΤΑ                       ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές            Ντέλιος Κων/νος                                        

                                                              Σωτήρχου Νικόλαος                                  

                                                              Καλλής Χρήστος

                                                              Κυριάκου Ελένη

                                                              Δουμάνη Μαρία                                                                                                                         

                                                              Μπακανδρίτσος Κ.         

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 3ο : Παράταση της παραχώρησης χρήσης του Δασικού Περιπτέρου-Αναψυκτηρίου (Οσίου Σεραφείμ) στην θέση Βουνό-Ρόδα Αταλάντης & Εκκίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωσής του.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή .doc