ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   23 – 4- 2021

                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 10760

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374

 

ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/136/2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

 

 Με την 14/136/2021 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020                                                                                    
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

Σύνολο εσόδων

             504.942,38

Χρηματικό υπόλοιπο 2019

                 4.186,44

Σύνολο

              509.128,82

ΕΞΟΔΑ

 

Σύνολο εξόδων

              487.895,23

Αποθεματικό

                   21.233,59

Σύνολο

               509.128,82

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ