ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΔΑ:  67ΒΜΩΛΤ-ΩΓΒ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         9/23/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 19 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  24630 - 13/10/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΠΑΡΟΝΤΑ                      ΜΕΛΗ                         ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές              Ντέλιος Κων/νος                                         

                                                                Σωτήρχου Νικόλαος                                  

                                                                Καλλής Χρήστος

                                                                Κυριάκου Ελένη

                                                                Δουμάνη Μαρία                                                              

                                                                Μπακανδρίτσος Κ.        

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 3ο : Γενική απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021-Αυτοτελής απογραφή των οικισμών «Θεολόγος» & «ΟΣΜΑΕΣ» της κοινότητας Μαλεσίνας

       Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 195/02-07-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των αυτοτελών οικισμών κάθε Δήμου, επειδή κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 2011 έως σήμερα η πραγματική κατάσταση πολλών οικισμών μεταβλήθηκε για διάφορους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc