ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                           Αταλάντη   19/11/2021
ΓΡΑΦEIO ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου:  28762
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), 1)
δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/5-11-2021 και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου, 2)  με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία , έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 13η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: δια ζώσης,  την Τετάρτη  24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάϊτα Γιαννοπούλου)

 Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας πρόπλυσης ελαστικών της  ΄΄ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΟΥΛΚΙΑ΄΄ Κοινότητας Λιβανατών ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο :  Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού  310.000,00 €  , για την εκτέλεση έργου   « Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Ελευθερίας Μαλεσίνας Δήμου Λόκρων»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Αποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού  1.122.000,00  , για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση της εγκατάστασης βιολογικών λυμάτων στην περιοχή της ενότητας Μαλεσίνας ».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο :  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό καθώς  και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης καθώς  και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης (Δ.Ω.Α.) καθώς  και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Λάρυμνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 11ο : Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 13ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 14ο : Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας για την εγκατάσταση  Φ/Β Σταθμού στη στέγη της Σχολικής Μονάδας.

 Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 15ο : Επί της αποφάσεως-εισηγήσεως 7/20/2021 της Κοινότητας Αρκίτσας περί παραχώρησης του δευτέρου ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 16ο : Παραχώρηση αιθουσών του Δήμου Λοκρών .

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 17 :  Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, Τεχνικές, Διοικητικές-Οικονομικές & Πολεοδομίας του Δήμου Λοκρών για το έτος 2022.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως-εισηγήσεως  10/9/2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί παραχώρησης Σχολικού χώρου.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 19ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 20ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Χρήστος Καλλής)

 Θέμα 21 :  Ψήφιση Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2022

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 22ο :  Επί αιτήσεως Κου Κυριάκου Παπαστέφανου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 23ο :  Επί αιτήσεως Κας  Δαλαδήμου Ελένης (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 24ο :  Επί αιτήσεως Κου Ανέστη Σοροπάνη (επί αποφάσεως 18/205/2016 Δ.Σ.).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Μάιτα Γιαννοπούλου

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ