ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη   10/12/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου:  31324
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), 1)
δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/5-11-2021 και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου, 2)  με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία , έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:30, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 25,2 MW της ΄΄ INTER WIND IKE  ΄΄ στη θέση ΄΄Ξεροβούνι - Ζάστανα  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν. Φθιώτιδας, (ΠΕΤ: 2111665929).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 2ο :  Απευθείας αγορά ακινήτου επιφανείας Ε=1.638,00 τ.μ. για την επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου Μαλεσίνας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 αριθμ. 20 ΓΚΛ..

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης - καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων έτους 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο :  Σύσταση πάγιας προκαταβολής , Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οικ. Έτους 2022 .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο :  Εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης ,για εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Επέκταση μείωσης ενοικίων επαγγελματικών μισθώσεων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους ειδικά για τo μήνα Ιούλιο 2021 σε ποσοστό 100% του συνολικού μισθώματος λόγω των περιοριστικών μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Δημοτικής Συμβούλου Κας Βασιλικής Σίμου-Παλαιολόγου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 11ο :    Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023        

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Έλενα Κυριάκου)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάϊτα Γιαννοπούλου

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ