ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                Αταλάντη  27/11/2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                             Αρ.Πρωτ. :    1018

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ            

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                                                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Δήμου Λοκρών

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  «Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών» , ύστερα από την υπ’αρίθμ.7/23/2023 απόφαση του Δ.Σ. , ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε επαναληπτικό φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Δήμου Λοκρών λόγω άγονης δημοπρασίας την 17/11/2023.

Ο  χρόνος μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια και ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ το μήνα ως μηνιαίο μίσθωμα και από την δημοπρασία αποκλείονται οφειλέτες του Δήμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης:

Α)Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή τράπεζας ίσο προς το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος , ήτοι 12,00€.

Β)Βεβαίωση του Δήμου Λοκρών ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του.

Γ)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Δ)Α.Φ.Μ. και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτ/φο) του ιδίου και του εγγυητή του

Ε)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  περί γνώσης των όρων της διακήρυξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. στη Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου , ΑΤΑΛΑΝΤΗ Τ.Κ.35200 (κτίριο Δημαρχείου Αταλάντης).

Αρμόδιος υπάλληλος ο κος.Λιάρτης Βασίλειος , τηλ.επικοινωνίας : 22330-22374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 08/12/2023  και ώρα 9.30π.μ.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την 08/12/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00πμ έως και 12:00μμ στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών (Δημαρχείο , 1ος όροφος).

 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ

                                                                                                                                                                                                                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση(.pdf)