ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                  ΑΔΑ: Ω2Π1ΩΛΤ-Π6Ζ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                           Αταλάντη 06/08/2021

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.  18923

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθ.     693/ 2021

ΘΕΜΑ: “Εκκένωση οικισμού ΟΣΜΑΕΣ ”.

 

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 και την παρ.1 του άρθρου 282, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν. 3013/02 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ102, Α΄)
  • Την αριθ. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 B’ / 10-04-2003) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
  • Το αριθ. 3515/28-6-2013 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
  • Το αριθ 2934/06-05-2015 (ΑΔΑ:6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: "Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών”.
  • Το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ’ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Λοκρών που εγκρίθηκε με την αρ. 5/82/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.
  • Το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, του Δήμου Λοκρών όπως μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί και ισχύει.
  • Την προφορική εισήγηση του πύραρχου Ανδρέα Μωράτη Διοικητή ΔΙ. ΠΥ. Ν. Φθιώτιδας για την ανάγκη υλοποίησης της Ο.Α.Π.

 

Αποφασίζουμε

την οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στον Οικισμό ΟΣΜΑΕΣ προς Βλυχάδα ή Λεκούνα Μαλεσίνας για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτόν από την εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς.

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές