Αταλάντη 19-04-2022

 

Ανακοίνωση για οστεοφυλάκια

 

Ειδοποιούνται οι οικείοι των θανόντων πού διαθέτουν οστεοφυλάκιο στα Κοιμητήρια του Δ. Λοκρών να τακτοποιήσουν τις τυχόν οφειλές τους  παρελθόντων ετών καθώς και  να φροντίσουν για την καλή εικόνα των οστεοφυλακίων (τοποθέτηση του ονόματος του θανόντος, καθαριότητα, κ.λ.π)  εντός τριάντα  (30) ημερών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών). 

 

Σε περίπτωση  που οικείοι των θανόντων  δεν προβούν στις εργασίες ευπρεπισμού των οστεοφυλακίων και δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους (12,00 €/ έτος), ο Δήμος θα προβεί στην κένωση των οστεοφυλακίων και θα τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.