ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                        Αταλάντη, 08-06-2023
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aριθ. Πρωτ.: 12663
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
                       Τ.Κ. 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες:Δημητρίου Κων/νος
                             Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr
                basomodiati@yahoo.gr

 

                                                                                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών


                                                                                                                                        Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015,το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).

3. Την αριθ. 10/116/31-05-2023 (ΑΔΑ: 98Κ6ΩΛΤ-ΜΞΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023».

4. Την αριθ. 66578/12567/2011 απόφαση (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών) (Β΄2972/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις 8059/190821/2013 (Β΄2765/30- 10-2013), 4770/127519/2017 (Β΄2894/21-08-2017), 834/20010/2019 (Β΄403/13-02-2019) και 853/2023 (Β΄118/17-01-2023) όμοιες.

                                                                                                                                             Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου Λοκρών με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-06-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 15-06-2023

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση (.pdf)