ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Αταλάντη, 10-03-2022

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ:5247

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:  Δημητρίου Κωνσταντίνος

                                 Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  218 /2022  

Ο Δήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση, χιονόστρωση και παγετός) απόρροια της κακοκαιρίας «Φίλιππος».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι σχολικές μονάδες της Κοινότητας Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Παιδικός Σταθμός, δε θα λειτουργήσουν  την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 λόγω των δυσμενών καιρικών που επικρατούν και  καθιστούν μη ασφαλή τη λειτουργία τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ