ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                      Αταλάντη, 12-05-2022

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                            Aριθ. Πρωτ.: 10961

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση:          Πλατεία Δημαρχείου 1

                                   Τ.Κ. 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:  Δημητρίου Κων/νος

                                 Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

                basomodiati@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015,το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).
 3. Την αριθ. 19/176/11-05-2022 (ΑΔΑ: 9Δ71ΩΛΤ-ΙΨΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022».
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου Λοκρών με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α΄: Για ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Κύρια Προσόντα

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

Β΄: Για ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Κύρια Προσόντα

 1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 2. Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

Προσόντα Α΄ Επικουρίας

 1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 2. Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως και 45 ετών (ΠΔ 23/2000).
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Πλατεία Δημαρχείου 1, ΤΚ. 35200 Αταλάντη (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Δημητρίου Κωνσταντίνος και Μοδιάτη Βασιλική. Τηλ. επικοινωνίας: 22330–23707 και 22330-22374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00-15:00).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Λοκρών.

IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικά κατοχής τυπικών προσόντων.
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Λοκρών συνοδευομένη από το συντασσόμενο σχετικό πρακτικό, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών dimos-lokron.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ