ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αταλάντη,  06-04-2022

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 7669

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος

                          Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

Email: kostasdimitriou1@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ για την αρδευτική περίοδο 2022)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 4/37/16-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΓΤ1ΩΛΤ-Μ16), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και των αρδευτικών έργων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης

 

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Κοινότητα Αταλάντης

Κοινότητα Γουλεμίου

Από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 25-09-2022

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Κοινότητα Εξάρχου

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Δήμο Λοκρών, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:                                              

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:

α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και

β)  δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λοκρών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1 – Αταλάντη – Τ.Κ. 35200, τηλ: 22330-23707/22374) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μοδιάτη Βασιλική και Δημητρίου Κων/νος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Δήμου Λοκρών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ