ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                     Αταλάντη,  19-06-2024

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                            Aριθ. Πρωτ.: 11545

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου  1

                       Τ.Κ. 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:   Δημητρίου Κων/νος

                                Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνολικά οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στα Τμήματα: α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού και β) Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου, της Διεύθυνσης Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.-ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-08-2015).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α.΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/11-03-2020) και ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/06-10-2023) και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Δημοτική Επιτροπή, αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού
 5. Την αριθ. 14/190/17-06-2024 (ΑΔΑ: 63ΗΣΩΛΤ-ΑΦΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στα Τμήματα: α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού και β) Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου, της Διεύθυνσης Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών».
 6. Την αριθ. Πρωτ: 11119/12-06-2024 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου Λοκρών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών που εγκρίθηκε με την αριθ. 66578/12567/2011 απόφαση και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 8059/190821/2013 (ΦΕΚ 2765/τ.Β΄/30-10-2013), 4770/127519/2017 (ΦΕΚ 2894/τ.Β΄/21-08-2017), 834/20010/2019 (ΦΕΚ 403/τ.Β΄/13-02-2019) και 853/2023 (ΦΕΚ 118/τ.Β΄/17-01-2023) όμοιες.
 8. Τα προσόντα διορισμού – πρόσληψης όλων των κατηγοριών προσωπικού (Τακτικό & ΙΔΟΧ) όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022): «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)».

 

Ανακοινώνουμε

 

Την πρόσληψη συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών, στα Τμήματα: α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού και β) Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

(σε μήνες)

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Λοκρών

Δήμος Λοκρών

ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/συνοδών απορριμματοφόρου

2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

2

102

Δήμος Λοκρών

Κοινότητα Μαλεσίνας Δ.Ε. Μαλεσίνας

ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/ οδοκαθαριστών

2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

3

Δήμος Λοκρών

Κοινότητα Μαρτίνου Δ.Ε. Οπουντίων

ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/ οδοκαθαριστών

2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

Δήμος Λοκρών

Κοινότητα Αρκίτσας

Δ.Ε. Δαφνουσίων

ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/ οδοκαθαριστών

2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

103

Δήμος Λοκρών

Δήμος Λοκρών

ΥΕ Εργατών πρασίνου

2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101, 103

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997).

102

Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας (για τις 2 από τις 3 θέσεις για την Κοινότητα Μαλεσίνας).

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και τα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.
 6. Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας για τον κωδικό θέσης 102 (όπου απαιτείται).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λοκρών καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, Επιμελητείας & Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες: κ. Δημητρίου Κων/νος & κ. Μοδιάτη Βασιλική τηλ. επικοινωνίας: 22330-23707 και 22330-22374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στα δημοτικά καταστήματα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Από την Πέμπτη 20-06-2024 έως και Τρίτη 25-06-2024 
 
 
Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση(.pdf)