ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αταλάντη,  20-04-2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 9023
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
                           Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374
Email: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

              Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 211 του ν.3584/2007.
  2. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011.
  3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012.
  5. Την αριθ. 8/66/29-03-2023 (ΑΔΑ: 948ΖΩΛΤ-ΜΩΕ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που εγκρίθηκε με την αριθ. 25531/03-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΖΧΟΟΡ10-ΘΣΒ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων και ορίστηκε η χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 2023, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων, το αρδευτικό δίκτυο για το οποίο προορίζεται η κάθε θέση.
  6. Την αριθ. 6051/22-03-2023 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) ατόμων Υδρονομέων άρδευσης προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και των αρδευτικών έργων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης

 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση-Πρόσκληση (.pdf)